== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
36、비흥
시인비흥,촉물원람。물수호월,합즉간담。
의용취심,단사필감。찬잡영가,여천지환。
觸: 닿을 촉. 覽: 볼 람. 膽: 쓸개 담. 擬: 비길 의. 攢: 모일 찬. 渙: 흩어질 환.
[bǐ xīng dì sān shí liù ]shī rén bǐ xīng,chù wù yuán lǎn。wù suī hú yuè,hé zé gān dǎn。nǐ róng qǔ xīn,duàn cí bì gǎn。zǎn zá yǒng gē,rú chuān zhī huàn。

诗人兼用了比喻和起兴的手法,感触事加以周密鉴别观览。事物虽如北胡南越绝不相关,运用比兴便近如肝胆紧连。比拟形象抓住精神实质,判断采用词语必须果敢。攒积事物杂用比兴写成诗篇,那文章就会合成滔滔奔流的河水。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
37、과식
과식재용,문기순검。언필붕운,기미홍점。
도해탐주,경곤취염。광이불일,사이무점。
夸: 자랑할 과. 鵬: 붕새 붕. 靡: 쓰러질 미. 鴻: 기러기 홍. 昆: 맏 곤. 琰: 옥 염. 曠: 빌 광. 밝을 광. 奢: 사치할 사. 玷: 이지러질 점.
[kuā shì dì sān shí qī ]kuā shì zài yòng,wén qǐ xún jiǎn。yán bì péng yùn,qì mí hóng jiàn。dào hǎi tàn zhū,qīng kūn qǔ yǎn。kuàng ér bù yì,shē ér wú diàn。

夸张修饰的作用在于得用,文辞哪有可以依循的条条款款。语言的气魄一定要像鲲鹏海运,气势不要像鸿雁逐渐起迂缓。倒干大海去探寻语言的珍珠,反转昆仑去觅取宝玉。含意旷远但并不满溢过分,语言夸张但并无瑕疵缺点。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
38、사류
경적심부,사리하선。호여강해,울약곤등。
문재공채,경주교증。용인약기,고래무몽。
遐: 멀 하. 亙: 뻗칠 긍. 베풀 선. 皓: 흴 호. 鬱: 답답할 울. 昆: 맏 곤. 鄧: 나라 이름 등. 梓: 가래나무 재(자). 瓊: 구슬 경. 贈: 줄 증. 懵: 어리석을 몽.
[shì lèi dì sān shí bā ]jīng jí shēn fù,cí lǐ xiá gèn。hào rú jiāng hǎi,yù ruò kūn dèng。wén zǐ gòng cǎi,qióng zhū jiāo zèng。yòng rén ruò jǐ,gǔ lái wú měng。

经典书籍精深宏富,文辞情理有着永恒的意义。浩浩广大有如长江大海,郁郁繁盛似若昆仑桃林。优质的梓木可供共同采取,美好的琼玉珠宝都能交相赠送。引用别人的话如自口出,古往今来的读者都十分的欢迎。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
39、연자
전례상용,창아품훈。고금수적,연치이분。
자미이류,문조난운。성화소정,묵채등분。
篆: 전자 전. 隸: 종 례. 蒼: 푸를 창. 妍: 고울 연. 媸: 추할 치. 靡: 쓰러질 미. 阻: 막힐 조. 騰: 오를 등.
[liàn zì dì sān shí jiǔ ]zhuàn lì xiāng róng,cāng yǎ pǐn xùn。gǔ jīn shū jì,yán chī yì fēn。zì mǐ yì liú,wén zǔ nán yùn。shēng huà zhāo jīng,mò cǎi téng fèn。

隶书从篆中演变发展而来,《仓颉》、《尔雅》对文字作了全面解释。古今文字运用的不同形迹,其好坏标准就有相异的区分。用字为世所通晓才易于传流,为世所共废则难以行运。文字把思想表达得明白而精确,笔墨的华彩定然飞扬突出。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
40、은수
심문은울,여미곡포。사생호체,유사변효。
언지수의,만려일교。동심경이,일향생포。
蔚: 고을 이름 울. 제비쑥 위. 爻: 사귈 효. 가로그을 효. 笙: 생황 생. 匏: 박 포.
[yǐn xiù dì sì shí ]shēn wén yǐn wèi,yú wèi qū bāo。cí shēng hù tǐ,yǒu sì biàn yáo。yán zhī xiù yǐ,wàn lǜ yī jiāo。dòng xīn jīng ěr,yì xiǎng shēng páo。

深厚的作品通常含蓄多彩,包含的言外的余味婉转曲折。文辞里话中有话的产生,好似卦中有卦出自变爻。独特提拔的警言秀句啊,千思万虑才得到一句。动人心魄惊人耳目的句子,高超无比赛过笙匏。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
41、지하
예씨천사,동야패가。수유준재,류즉다사。
사언일점,천재불화。영장미구,역선지아。
瑕: 허물 하. 羿: 사람 이름 예. 舛: 어그러질 천. 駕: 멍에 가. 謬: 그르칠 류. 玷: 이지러질 점. 靡: 쓰러질 마. 疚: 고질병 구.
[zhǐ xiá dì sì shí yī ]yì shì chuǎn shè,dōng yě bài jià。suī yǒu jùn cái,miù zé duō xiè。sī yán yī diàn,qiān zài fú huà。lìng zhāng mǐ jiù,yì shàn zhī yà。

神箭手后羿也曾有过误差,神御手东野稷也曾败驾。他们虽有杰出的才能,但有了错误便引以为戒。作品中有一个小小的缺点,千年之后也不能改变。能写出美好没有毛病的文章,也算得善于写作的高手了。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
42、양기
분재만상,노의천상。현신의보,소기자양。
수정이감,화정이랑。무요문려,울차정상。
鑒: 거울 감. 朗: 밝을 랑. 擾: 시끄러울 요. 鬱: 답답할 울. 爽: 시원할 상.
[yǎng qì dì sì shí èr ]fēn zāi wàn xiàng,láo yǐ qiān xiǎng。xuán shén yí bǎo,sù qì zī yǎng。shuǐ tíng yǐ jiàn,huǒ jìng ér lǎng。wú rǎo wén lǜ,yù cǐ jīng shuǎng。

纷繁复杂啊万事万物,劳累啊创作的千思百想。玄妙的精神应当珍惜,恒常的精气有待保养。水流停止不动可以更加的清明,火焰平静那便更加的明亮。不要扰乱创作的思虑,应当保持文思茂盛精神清爽。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
43、부회
편통간관,정수조질。원시요종,소조포엽。
도미상부,현서자접。여악지화,심성극협。
稠: 빽빽할 조. 많을 주. 迭: 번갈아들 질. 범할 일. 懸: 매달 현. 緒: 실마리 서.
[fù huì dì sì shí sān ]piān tǒng jiān guān,qíng shù chóu dié。yuán shǐ yāo zhōng,shū tiáo bù yè。dào wèi xiāng fù,xuán xù zì jiē。rú yuè zhī hé,xīn shēng kè xié。

文章结构要全面统一安排,文情文术才会适当稠叠。从开头到归总结尾,都要注意疏理千条布置枝叶。只要情理和文辞布置妥帖,相隔悬远的头绪自然可以连贯。就像音乐必须动听和谐一样,作者内心的话也要调配得协调。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
44、총술
문장필원,유술유문。무선대체,감필궁원。
승일총만,거요치번。사무정계,이유항존。
苑: 나라 동산 원. 鑒: 거울 감. 繁: 번성할 번. 契: 맺을 계. 恒: 항상 항.
[zǒng shù dì sì shí sì ]wén cháng bǐ yuàn,yǒu shù yǒu mén。wù xiān dà tǐ,jiàn bì qióng yuán。chéng yī zǒng wàn,jǔ yào;yāo zhì fán。sī wú dìng qì,lǐ yǒu héng cún。

繁华的文坛茂盛的艺苑,文章创作方法多种多样。务必首先注意根本总体,彻底认清基本写作原理。掌握技巧才能总览万端变化,抓住要点才能驾驭一切纷繁。文思虽然没有一定规则,但写作的原理却是一定的。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
45、시서
울영십대,사채구변。추중소동,환류무권。
질문연시,숭체재선。종고수원,광언여면。
蔚: 고을 이름 울. 제비쑥 위. 倦: 게으를 권. 崇: 높을 숭. 曠: 빌 광. 밝을 광.
[shí xù dì sì shí wǔ ]wèi yìng shí dài,cí cǎi jiǔ biàn。shū zhōng suǒ dòng,huán liú wú juàn。zhì wén yán shí,chóng tì zài xuǎn。zhōng gǔ suī yuǎn,kuàng yān rú miàn。

十个朝代文学蔚然有采,文章的发展历来多变。时代就像门枢为中心,文学环绕它变化不断演变。文风的质朴和华丽沿时代发展,文学的兴盛衰亡和时代紧连。往古的时代虽然相去久远,通过文章却清楚得如在眼前。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
46、물색
산답수잡,수잡운합。목기왕환,심역토납。
춘일지지,추풍삽삽,정왕사증,흥래여답。
沓: 겹칠 답. 匝: 두를 잡. 遲: 더딜 지. 颯: 바람 소리 삽. 贈: 줄 증.
[wù sè dì sì shí liù ]shān tà shuǐ zā,shù zá yún hé。mù jì wǎng huán,xīn yì tǔ nà。chūn rì chí chí,qiū fēng sà sà,qíng wǎng sì zèng,xīng lái rú dā。

高山重叠,流水环绕,绿树交映,云霞聚合。目光往还驰骋欣赏景物,激起心中之情就有所抒发。春天的太阳舒畅柔和,秋天的西风萧飒愁人。一往情深观景似相赠,诗兴飞来好像是酬答。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
47、재략
재난연호!성각이품。일조종문,천년응금。
여채배회,유풍적심。무왈분잡,교연가품。
稟: 여쭐 품. 綜: 모을 종. 凝: 엉길 응. 徘: 어정거릴 배. 徊: 머뭇거릴 회. 皎: 달 밝을 교.
[cái dì sì shí qī ]cái nàn rán hū!xìng gè yì bǐng。yī zhāo zōng wén, qiān nián níng jǐn。yú cǎi pái huí,yí fēng jí shèn。wú yuē fēn zá,jiǎo rán kě pǐn。

文才难得,确实如此,他们的天性赋禀各有差异。一朝把性情写成文章,便千年不变凝成华锦。丰富的文采长期流传,遗下的文风名声更盛。不要说九代的文才纷繁众杂,仍可清楚地予以评品。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
48、지음
홍종만균,기광소정。양서영협,묘감내정。
유정음인,무혹실청。독유차율,불류혜경。
鈞: 서른 근 균. 夔: 조심할 기. 曠: 빌 광. 밝을 광. 盈: 찰 영. 篋: 상자 협. 鑒: 거울 감. 蹊: 좁은 길 혜.
[zhī yīn dì sì shí bā ]hóng zhōng wàn jūn,kuí kuàng suǒ dìng。liáng shū yíng qiè,miào jiàn nǎi dìng。liú zhèng yín rén,wú huò shī tīng。dú yǒu cǐ lǜ,bù miù xī jìng。

洪大的乐钟重达万钧,只有夔和师旷才能制定。满满一箱子的好书,依靠卓越的鉴赏家来评订。流荡的郑国音乐使人走入歧途,审查鉴别请不要因它而错听。唯有遵守评论鉴赏的规则,才不会搞错迷失方向。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
49、정기
첨피전수,유의문덕。성소초남,채동양북。
조이불기,정간수칙。기무화신,역유광국。
瞻: 볼 첨. 懿: 아름다울 의. 雕: 독수리 조. 새길 조. 幹: 줄기 간. 豈: 어찌 기.
[chéng qì dì sì shí jiǔ ]zhān bǐ qián xiū,yǒu yì wén dé。shēng zhāo chǔ nán,cǎi dòng liáng běi。diāo ér bù qì,zhēn gàn shuí zé。qǐ wú huà shēn,yì yǒu guāng guó。

瞻望那些从前的贤人,都有美好的文才和品德。有的声名昭著于南方楚地,有的文采震动了北方梁国。如果只有外表而无才德,怎能从根本上给人树立榜样?难道只是自身没有荣耀?也该有助于争光为国。

== 문심조룡 찬왈(《文心雕龍》 贊曰∶) ==
50、서지
생야유애,무애유지。축물실난,빙성양이。
오안천석,저작문의。문과재심,여심유기。
涯: 물가 애. 憑: 기댈 빙. 傲: 거만할 오. 咀: 씹을 저. 嚼: 씹을 작.
[xù zhì dì wǔ shí ]shēng yě yǒu yá,wú yá wéi zhì。zhú wù shí nàn,píng xìng liáng yì。ào àn quán shí, jǔ jué wén yì。wén guǒ zài xīn,yú xīn yǒu jì。

人的生命总是有限的,学问却无边无际。要理解事物的真相确实很困难,依凭自然天性了解就较容易。如无拘无束的隐居者那样,去细细体味文章的意义。这书如果能表达自己的心意,那我的思想也便有所托寄!