왕유 오언율시 [王維五言律詩; 王维五言律诗]
왕유 오언율시 021
泛: 뜰 범. 涯: 물가 애. 忽: 갑자기 홀. 拆: 터질 탁. 宛: 완연할 완. 瞻: 볼 첨. 淼: 물 아득할 묘. 霞: 노을 하.
【021、도하도청하작】 dù hé dào qīng hé zuò[범주대하리] [fàn zhōu dà hé lǐ][적수궁천애] [jī shuǐ qióng tiān yá][천파홀개탁] [tiān bō hū kāi chāi][군읍천만가] [jùn yì qiān wàn jiā][행부현성시] [xíng fù jiàn chéng shì][완연유상마] [wǎn rán yǒu sāng má][회첨구향국] [huí zhān jiù xiāng guó][묘만연운하 ] [miǎo màn lián yún xiá ]
왕유 오언율시 022
哉: 어조사 재. 俠: 의기로울 협. 跡: 발자취 적. 滄: 큰 바다 창. 隅: 모퉁이 우. 桴: 마룻대 부.
【022、제상사현영‧최녹사】 jì shàng sì xián yǒng yǒng cuī lù shì[해인귀전리] [jiě yìn guī tián lǐ][현재차장부] [xián zāi cǐ zhàng fū][소년증임협] [shào nián céng rèn xiá][만절갱위유] [wǎn jié gèng wéi rú][둔적동산하] [dùn jì dōng shān xià][인가창해우] [yīn jiā cāng hǎi yú][이문능압조] [yǐ wén néng xiá niǎo][여욕공승부 ] [yú yù gòng chéng fú ]
왕유 오언율시 023
邯: 땅이름 감. 조나라 서울 한. 鄲: 조나라 서울 단. 娼: 창녀 창. 俠: 의기로울 협. 游: 헤엄칠 유.
【023、제상사현영‧성문학】 jì shàng sì xián yǒng yǒng chéng wén xué[보검천금장] [bǎo jiàn qiān jīn zhuāng][등군백옥당] [dēng jūn bái yù táng][신위평원객] [shēn wéi píng yuán kè][가유감단창] [jiā yǒu hán dān chāng][사기공경좌] [shǐ qì gōng qīng zuò][논심유협장] [lùn xīn yóu xiá cháng][중년부득의] [zhōng nián bù dé yì][사병객유량 ] [xiè bìng kè yóu liáng ]
왕유 오언율시 024
宵: 밤 소. 漏: 샐 루. 靄: 아지랑이 애. 澄: 맑을 징. 頹: 무너질 퇴. 顏: 낯 안. 髮: 터럭 발. 顧: 돌아볼 고. 慚: 부끄러워할 참. 謁: 뵐 알.
【024、동야서회】 dōng yè shū huái[동소한차영] [dōng xiāo hán qiě yǒng][야루궁중발] [yè lòu gōng zhōng fā][초백애번상] [cǎo bái ǎi fán shuāng][목쇠징청월] [mù shuāi chéng qīng yuè][여복영퇴안] [lì fú yìng tuí yán][주등조화발] [zhū dēng zhào huà fà][한가방상소] [hàn jiā fāng shàng shǎo][고영참조알 ] [gù yǐng cán cháo yè ]
왕유 오언율시 025
鬢: 살쩍 빈. 髮: 터럭 발. 俯: 구부릴 부. 仰: 우러를 앙. 幾: 몇 기. 기미 기. 惆: 실심할 추. 悵: 원망할 창. 徘: 어정거릴 배. 徊: 머뭇거릴 회. 陌: 길 맥.
【025、탄백발】 tàn bái fà[아년일하장] [wǒ nián yī hé cháng][빈발일이백] [bìn fà rì yǐ bái][부앙천지간] [fǔ yǎng tiān dì jiān][능위기시객] [néng wéi jī shí kè][추창고산운] [chóu chàng gù shān yún][배회공일석] [pái huí kōng rì xī][하사여시인] [hé shì yǔ shí rén][동성복남맥 ] [dōng chéng fù nán mò ]
왕유 오언율시 026
樊: 울타리 번. 挽: 당길 만. 窌: 움 교. 騎: 말 탈 기. 贈: 줄 증. 疊: 거듭 첩. 懸: 달 현. 佩: 찰 패.
【026、고남양부인번씨만가】 gù nán yáng fū rén fán shì wǎn gē[석교은영중] [shí jiào ēn róng zhòng][금오거기성] [jīn wú chē qí shèng][장조매증언] [jiāng cháo měi zèng yán][입실환상경] [rù shì huán xiāng jìng][첩고추성동] [dié gǔ qiū chéng dòng][현정한일영] [xuán jīng hán rì yìng][불언장불귀] [bù yán cháng bù guī][환패유장청 ] [huán pèi yóu jiāng tīng ]
왕유 오언율시 027
侍: 모실 시. 鄒: 추나라 추. 枚: 낱 매. 瓊: 구슬 경. 筵: 대자리 연. 陪: 모실 배. 柏: 측백 백. 駐: 머무를 주. 惜: 아낄 석. 杯: 잔 배.
【027、봉화성제사사공봉곡강연응제】 fèng hé shèng zhì cì shǐ gòng fèng qū jiāng yàn yīng zhì[시종유추매] [shì cóng yǒu zōu méi][경연취수개] [qióng yán jiù shuǐ kāi][언배백량연] [yán péi bǎi liáng yàn][신하건장래] [xīn xià jiàn zhāng lái][대주산하만] [duì jiǔ shān hé mǎn][이주초수회] [yí zhōu cǎo shù huí][천문동여일] [tiān wén tóng lì rì][주경석행배 ] [zhù jǐng xī xíng bēi ]
왕유 오언율시 028
岐: 갈림길 기. 淮: 물이름 회. 闌: 가로막을 란. 徑: 지름길 경. 燭: 촛불 촉. 珂: 마노 가. 啟: 열 계. 擁: 낄 옹. 笙: 생황 생.
【028、종기왕과양씨별업응교】 cóng qí wáng guò yáng shì bié yè yīng jiào[양자담경소] [yáng zǐ tán jīng suǒ][회왕재주과] [huái wáng zài jiǔ guò][흥란제조환] [xīng lán tí niǎo huàn][좌구낙화다] [zuò jiǔ luò huā duō][경전회은촉] [jìng zhuǎn huí yín zhú][임개산옥가] [lín kāi sǎn yù kē][엄성시미계] [yán chéng shí wèi qǐ][전로옹생가 ] [qián lù yōng shēng gē ]
왕유 오언율시 029
岐: 갈림길 기. 貂: 담비 초. 娃: 예쁠 왜. 綺: 비단 기. 幔: 막 만. 澗: 산골 물 간. 紗: 비단 사. 窗: 창 창. 繡: 수놓을 수.
【029、종기왕야연위가산지응교】 cóng qí wáng yè yàn wèi jiā shān chí yīng jiào[좌객향초만] [zuò kè xiāng diāo mǎn][궁왜기만장] [gōng wá qǐ màn zhāng][간화경분색] [jiàn huā qīng fěn sè][산월소등광] [shān yuè shǎo dēng guāng][적취사창암] [jī cuì shā chuāng àn][비천수호량] [fēi quán xiù hù liáng][환장가무출] [huán jiāng gē wǔ chū][귀로막수장 ] [guī lù mò chóu cháng ]
왕유 오언율시 030
睥: 흘겨볼 비. 睨: 곁눈질할 예. 曉: 새벽 효. 轆: 도르래 록. 轤: 도르래 로. 朔: 초하루 삭. 輦: 가마 련. 仍: 인할 잉. 蓬: 쑥 봉. 瀛: 바다 영.
【030、조조】 zǎo zhāo[유암백화명] [liǔ àn bǎi huā míng][춘심오봉성] [chūn shēn wǔ fèng chéng][성오비예효] [chéng wū bì nì xiǎo][궁정록로성] [gōng jǐng lù lu shēng][방삭금문시] [fāng shuò jīn mén shì][반희옥련영] [bān jī yù niǎn yíng][잉문견방사] [réng wén qiǎn fāng shì][동해방봉영 ] [dōng hǎi fǎng péng yíng ]
왕유 오언율시 031
宵: 밤 소. 漏: 샐 루. 徹: 통할 철. 曙: 새벽 서. 迥: 멀 형. 絳: 진홍 강. 慚: 부끄러워할 참. 朽: 썩을 후. 陌: 길 맥. 珂: 마노 가.
【031、동최원외추소우직】 tóng cuī yún wài qiū xiāo yù zhí[건례고추야] [jiàn lǐ gāo qiū yè][승명후효과] [chéng míng hòu xiǎo guò][구문한루철] [jiǔ mén hán lòu chè][만정서종다] [wàn jǐng shǔ zhōng duō][월형장주두] [yuè jiǒng cáng zhū dǒu][운소출강하] [yún xiāo chū jiàng hé][갱참쇠후질] [gèng cán shuāi xiǔ zhì][남맥공명가 ] [nán mò gòng míng kē ]
왕유 오언율시 032
荊: 가시나무 형. 悵: 원망할 창. 圃: 채마밭 포. 雁: 기러기 안.
【032、기형주장승상】 jì jīng zhōu zhāng chéng xiàng[소사경하재] [suǒ sī jìng hé zài][창망심형문] [chàng wàng shēn jīng mén][거세무상식] [jǔ shì wú xiāng shí][종신사구은] [zhōng shēn sī jiù ēn][방장여농포] [fāng jiāng yǔ nóng pǔ][예식노구원] [yì zhí lǎo qiū yuán][목진남비안] [mù jìn nán fēi yàn][하유기일언 ] [hé yóu jì yī yán ]
왕유 오언율시 033
牖: 들창 유. 驚: 놀랄 경. 灑: 뿌릴 쇄. 翛: 날개 찢어질 소.
【033、동만대설억호거사가】 dōng wǎn duì xuě yì hú jū shì jiā[한갱전효전] [hán gèng chuán xiǎo jiàn][청경람쇠안] [qīng jìng lǎn shuāi yán][격유풍경죽] [gé yǒu fēng jīng zhú][개문설만산] [kāi mén xuě mǎn shān][쇄공심항정] [sǎ kōng shēn xiàng jìng][적소광정한] [jī sù guǎng tíng xián][차문원안사] [jiè wèn yuán ān shè][소연상폐관 ] [xiāo rán shàng bì guān ]
왕유 오언율시 034
諫: 간할 간. 霓: 무지개 예. 裳: 치마 상. 籙: 책 상자 록.
【034、화윤간의사관산지】 hé yǐn jiàn yì shǐ guǎn shān chí[운관접천거] [yún guǎn jiē tiān jū][예상시옥제] [ní cháng shì yù chú][춘지백자외] [chūn chí bǎi zǐ wài][방수만년여] [fāng shù wàn nián yú][동유선인록] [dòng yǒu xiān rén lù][산장태사서] [shān cáng tài shǐ shū][군은심한제] [jūn ēn shēn hàn dì][차막상공허 ] [qiě mò shàng kōng xū ]
왕유 오언율시 035
駙: 곁마 부. 鬱: 답답할 울. 焚: 불사를 분. 騎: 말 탈 기.
【035、봉화양부마육랑추야즉사】 fèng hé yáng fù mǎ liù láng qiū yè jí shì[고루월사상] [gāo lóu yuè sì shuāng][추야울금당] [qiū yè yù jīn táng][대좌탄노녀] [duì zuò dàn lú nǚ][동간무봉황] [tóng kàn wǔ fèng huáng][소아다송주] [shǎo ér duō sòng jiǔ][소옥갱분향] [xiǎo yù gèng fén xiāng][결속평양기] [jié shù píng yáng qí][명조입건장 ] [míng zhāo rù jiàn zhāng ]
왕유 오언율시 036
酬: 갚을 수. 虞: 염려할 우. 甦: 깨어날 소. 荒: 거칠 황. 枉: 굽을 왕. 駕: 멍에 가. 膠: 아교 교. 獵: 사냥 렵. 燒: 불사를 소. 猿: 원숭이 원.
【036、수우부소원외과남전별업】 chóu yú bù sū yún wài guò lán tián bié yè[빈거의곡구] [pín jū yī gǔ kǒu][교목대황촌] [qiáo mù dài huāng cūn][석로왕회가] [shí lù wǎng huí jià][산가수후문] [shān jiā shuí hòu mén][어주교동포] [yú zhōu jiāo dòng pǔ][엽화소한원] [liè huǒ shāo hán yuán][유유백운외] [wéi yǒu bái yún wài][소종문야원 ] [shū zhōng wén yè yuán ]
왕유 오언율시 037
酬: 갚을 수. 躋: 오를 제. 爾: 너 이. 拂: 떨칠 불. 迷: 미혹할 미. 羨: 부러워할 선. 棲: 깃들일 서. 遙: 멀 요.
【037、수비부양원외모숙금태조제】 chóu bǐ bù yáng yún wài mù sù qín tái zhāo jī[구간불진간] [jiù jiǎn fú chén kàn][명금후월탄] [míng qín hòu yuè dàn][도원미한성] [táo yuán mí hàn xìng][송수유진관] [sōng shù yǒu qín guān][공곡귀인소] [kōng gǔ guī rén shǎo][청산배일한] [qīng shān bèi rì hán][선군서은처] [xiàn jūn qī yǐn chǔ][요망백운단 ] [yáo wàng bái yún duān ]