왕유 오언율시 [王維五言律詩; 王维五言律诗]
왕유 오언율시 049
藍: 쪽 람. 稀: 드물 희. 賦: 부세 부. 지을 부. 萊: 명아주 래. 櫻: 앵두 앵. 柴: 섶 시. 扉: 사립문 비.
【049、송전소부환남전】 sòng qián shào fǔ huán lán tián[초색일향호] [cǎo sè rì xiàng hǎo][도원인거희] [táo yuán rén qù xī][수지평자부] [shǒu chí píng zǐ fù][목송노래의] [mù sòng lǎo lái yī][매후산앵발] [měi hòu shān yīng fā][시동해연귀] [shí tóng hǎi yàn guī][금년한식주] [jīn nián hán shí jiǔ][응시반시비 ] [yīng shì fǎn chái fēi ]
왕유 오언율시 050
宛: 완연할 완. 洛: 물이름 락. 槐: 회화나무 괴. 惹: 이끌 야. 端: 끝 단. 繡: 수놓을 수.
【050、송구위왕당주】 sòng qiū wéi wǎng táng zhōu[완락유풍진] [wǎn luò yǒu fēng chén][군행다고신] [jūn xíng duō kǔ xīn][사수연한수] [sì chóu lián hàn shuǐ][백구기수인] [bǎi kǒu jì suí rén][괴색음청주] [huái sè yīn qīng zhòu][양화야모춘] [yáng huā rě mù chūn][조단긍상송] [zhāo duān kěn xiāng sòng][천자수의신 ] [tiān zǐ xiù yī chén ]
왕유 오언율시 051
淮: 물이름 회. 薄: 엷을 박. 賦: 부세 부. 지을 부. 徭: 역사 요. 부역 요. 賴: 의뢰할 뢰. 沾: 더할 첨. 젖을 점. 賜: 줄 사. 帛: 비단 백. 綃: 생사 초. 砝: 단단할 겁.
【051、송원중승전운강회】 sòng yuán zhōng chéng zhuǎn yùn jiāng huái[박부귀천부] [bó fù guī tiān fǔ][경요뢰사신] [qīng yáo lài shǐ chén][환첨사백로] [huān zhān cì bó lǎo][은급권초인] [ēn jí juǎn xiāo rén][거문주관속] [qù wèn zhū guān sú][내경석겁춘] [lái jīng shí fǎ chūn][동남어정상] [dōng nán yù tíng shàng][막사유풍진 ] [mò shǐ yǒu fēng chén ]
왕유 오언율시 052
稀: 드물 희. 徒: 무리 도. 御: 거느릴 어. 掩: 가릴 엄. 扉: 사립문 비. 授: 줄 수.
【052、송최구흥종유촉】 sòng cuī jiǔ xīng zōng yóu shǔ[송군종차거] [sòng jūn cóng cǐ qù][전각고인희] [zhuǎn jué gù rén xī][도어유회수] [tú yù yóu huí shǒu][전원방엄비] [tián yuán fāng yǎn fēi][출문당여식] [chū mén dāng lǚ shí][중로수한의] [zhōng lù shòu hán yī][강한풍류지] [jiāng hàn fēng liú dì][유인하세귀 ] [yóu rén hé suì guī ]
왕유 오언율시 053
憐: 불쌍히 여길 련. 稀: 드물 희. 顧: 돌아볼 고. 宦: 벼슬 환. 迥: 멀 형. 洛: 물이름 락. 扉: 사립문 비.
【053、송최흥종】 sòng cuī xīng zōng[이한친개원] [yǐ hèn qīn jiē yuǎn][수련우부희] [shuí lián yǒu fù xī][군왕미서고] [jūn wáng wèi xī gù][유환진동귀] [yóu huàn jìn dōng guī][새형산하정] [sài jiǒng shān hé jìng][천장운수미] [tiān cháng yún shù wēi][방동국화절] [fāng tóng jú huā jié][상대낙양비 ] [xiāng dāi luò yáng fēi ]
왕유 오언율시 054
澹: 맑을 담. 邊: 가 변. 瀚: 넓고 큰 모양 한.
【054、송평담연판관】 sòng píng dàn rán pàn guān[불식양관로] [bù shí yáng guān lù][신종정원후] [xīn cóng dìng yuǎn hóu][황운단춘색] [huáng yún duàn chūn sè][화각기변수] [huà jiǎo qǐ biān chóu][한해경년도] [hàn hǎi jīng nián dào][교하출새류] [jiāo hé chū sài liú][수령외국사] [xū lìng wài guó shǐ][지음월씨두 ] [zhī yǐn yuè shì tóu ]
왕유 오언율시 055
赴: 다다를 부. 雁: 기러기 안. 苜: 거여목 목. 蓿: 거여목 숙. 葡: 포도 포. 萄: 포도 도. 逐: 쫓을 축. 懼: 두려워할 구. 敢: 감히 감. 覓: 찾을 멱.
【055、송유사직부안서】 sòng liú sī zhí fù ān xī[절역양관도] [jué yù yáng guān dào][호사여새진] [hú shā yǔ sài chén][삼춘시유안] [sān chūn shí yǒu yàn][만리소행인] [wàn lǐ shǎo xíng rén][목숙수천마] [mù xu suí tiān mǎ][포도축한신] [pú tao zhú hàn chén][당령외국구] [dāng lìng wài guó jù][불감멱화친 ] [bù gǎn mì hé qīn ]
왕유 오언율시 056
赴: 다다를 부. 刁: 조두 조. 陘: 지레목 형. 豈: 어찌 기.
【056、송조도독부대주득청자】 sòng zhào dū dū fù dài zhōu dé qīng zì[천관동장성] [tiān guān dòng jiāng xīng][한상유조청] [hàn shàng liǔ tiáo qīng][만리명조두] [wàn lǐ míng diāo dǒu][삼군출정형] [sān jūn chū jǐng xíng][망신사봉궐] [wàng shēn cí fèng què][보국취용정] [bào guó qǔ lóng tíng][기학서생배] [qǐ xué shū shēng bèi][창간노일경 ] [chuāng jiān lǎo yī jīng ]
왕유 오언율시 057
遙: 멀 요. 葭: 갈대 가. 菼: 물억새 담. 寥: 쓸쓸할 요. 淮: 물이름 회. 蕪: 거칠 무. 郢: 초나라 서울 영. 雉: 꿩 치. 縣: 고을 현. 雞: 닭 계. 嫌: 싫어할 혐.
【057、송방성위명부】 sòng fāng chéng wéi míng fǔ[요사가담제] [yáo sī jiā tǎn jì][요락초인행] [liáo luò chǔ rén xíng][고조장회수] [gāo niǎo cháng huái shuǐ][평무고영성] [píng wú gù yǐng chéng][사거청치유] [shǐ chē tīng zhì rǔ][현고응계명] [xiàn gǔ yīng jī míng][약견주종사] [ruò jiàn zhōu cóng shì][무혐수판영 ] [wú xián shǒu bǎn yíng ]
왕유 오언율시 058
阿: 언덕 아. 戎: 병장기 융. 箋: 기록할 전. 賦: 부세 부. 지을 부. 橦: 나무 이름 동. 裳: 치마 상. 薏: 율무 의(억). 苡: 질경이 이. 衰: 쇠할 쇠.
【058、송이원외현랑】 sòng lǐ yún wài xián láng[소년하처거] [shào nián hé chǔ qù][부미상동량] [fù mǐ shàng tóng liáng][차문아융부] [jiè wèn ā róng fù][지위동자랑] [zhī wéi tóng zǐ láng][어전청시부] [yú jiān qǐng shī fù][동포작의상] [tóng bù zuò yī cháng][의이부쇠병] [yì yǐ fú shuāi bìng][귀래행가장 ] [guī lái xìng kě jiāng ]
왕유 오언율시 059
谿: 시내 계. 淼: 물 아득할 묘. 萋: 우거질 처. 陵: 언덕 릉. 鎮: 진압할 진. 猿: 원숭이 원. 啼: 울 제.
【059、송장오귀선성】 sòng zhāng wǔ guī xuān chéng[오호천만리] [wǔ hú qiān wàn lǐ][황복오호서] [kuàng fù wǔ hú xī][어포남릉곽] [yú pǔ nán líng guō][인가춘곡계] [rén jiā chūn gǔ xī][욕귀강묘묘] [yù guī jiāng miǎo miǎo][미도초처처] [wèi dào cǎo qī qī][억상난릉진] [yì xiǎng lán líng zhèn][가의원갱제 ] [kě yí yuán gèng tí ]
왕유 오언율시 060
雁: 기러기 안. 稀: 드물 희. 郢: 초나라 서울 영. 鄖: 나라 이름 운. 稻: 벼 도. 苗: 모 묘. 菰: 줄 고. 懸: 달 현. 倚: 의지할 의. 遙: 멀 요. 萊: 명아주 래.
【060、송우인남귀】 sòng yǒu rén nán guī[만리춘응진] [wàn lǐ chūn yīng jìn][삼강안역희] [sān jiāng yàn yì xī][연천한수광] [lián tiān hàn shuǐ guǎng][고객영성귀] [gū kè yǐng chéng guī][운국도묘수] [yún guó dào miáo xiù][초인고미비] [chǔ rén gū mǐ féi][현지의문망] [xuán zhī yǐ mén wàng][요식노래의 ] [yáo shí lǎo lái yī ]
왕유 오언율시 061
遂: 드디어 수. 따를 수. 甥: 생질 생. 荊: 가시나무 형. 溯: 거슬러 올라갈 소. 蒼: 푸를 창. 茫: 아득할 망. 葭: 갈대 가. 菼: 물억새 담. 檣: 돛대 장. 猿: 원숭이 원.
【061、송하수원외외생】 sòng hè suì yún wài wài shēng[남국유귀주] [nán guó yǒu guī zhōu][형문소상류] [jīng mén sù shàng liú][창망가담외] [cāng máng jiā tǎn wài][운수여소구] [yún shuǐ yǔ zhāo qiū][장대성오거] [qiáng dài chéng wū qù][강련모우수] [jiāng lián mù yǔ chóu][원성불가청] [yuán shēng bù kě tīng][막대초산추 ] [mò dāi chǔ shān qiū ]
왕유 오언율시 062
赴: 다다를 부. 褒: 기릴 포. 幰: 수레 헌장 헌. 猿: 원숭이 원. 橋: 다리 교. 祠: 사당 사.
【062、송양장사부과주】 sòng yáng cháng shǐ fù guǒ zhōu[포사불용헌] [bāo xié bù róng xiǎn][지자거하지] [zhī zǐ qù hé zhī][조도일천리] [niǎo dào yī qiān lǐ][원성십이시] [yuán shēng shí èr shí][관교제주객] [guān qiáo jì jiǔ kè][산목여랑사] [shān mù nǚ láng cí][별후동명월] [bié hòu tóng míng yuè][군응청자규 ] [jūn yīng tīng zǐ guī ]
왕유 오언율시 063
邢: 성씨 형. 鐃: 징 뇨. 喧: 지껄일 훤. 赭: 붉은 흙 자. 圻: 경기 기. 擊: 칠 격. 汰: 일 태. 舲: 작은 배 령. 潮: 밀물 조. 浦: 개 포. 逐: 쫓을 축.
【063、송형계주】 sòng xíng guì zhōu[뇨취훤경구] [náo chuī xuān jīng kǒu][풍파하동정] [fēng bō xià dòng tíng][자기장적안] [zhě qí jiāng chì àn][격태부양령] [jī tài fù yáng líng][일락강호백] [rì luò jiāng hú bái][조래천지청] [cháo lái tiān dì qīng][명주귀합포] [míng zhū guī hé pǔ][응축사신성 ] [yīng zhú shǐ chén xīng ]
왕유 오언율시 064
赴: 다다를 부. 笳: 호드기 가. 逐: 쫓을 축. 蒲: 부들 포. 莎: 사초 사. 戎: 병장기 융. 聘: 부를 빙. 昆: 맡 곤.
【064、송우문삼부하서충행군사마】 sòng yǔ wén sān fù hé xī chōng xíng jūn sī mǎ[횡취잡번가] [héng chuī zá fán jiā][변풍권새사] [biān fēng juǎn sài shā][환문전사마] [huán wén tián sī mǎ][갱축이경거] [gèng zhú lǐ qīng chē][포류성진지] [pú lèi chéng qín dì][사거속한가] [shā chē shǔ hàn jiā][당령견융국] [dāng lìng quǎn róng guó][조빙학곤사 ] [zhāo pìn xué kūn xié ]
왕유 오언율시 065
鄒: 추나라 추. 洛: 물이름 락. 淚: 눈물 루. 沾: 더할 첨. 젖을 점.
【065、송손이】 sòng sūn èr[교외수상송] [jiāo wài shuí xiāng sòng][부군도술친] [fū jūn dào shù qīn][서생추로객] [shū shēng zōu lǔ kè][재자낙양인] [cái zǐ luò yáng rén][조석의한초] [zǔ xí yī hán cǎo][행거기모진] [xíng chē qǐ mù chén][산천하적막] [shān chuān hé jì mò][장망누점건 ] [cháng wàng lèi zhān jīn ]