왕유 오언율시 [王維五言律詩; 王维五言律诗]
왕유 오언율시 010
喧: 지껄일 훤. 笳: 호드기 가. 嘶: 울 시. 陲: 변방 수. 煙: 연기 연. 頸: 목 경.
【010、종군행】 cóng jūn xíng[취각동행인] [chuī jiǎo dòng xíng rén][훤훤행인기] [xuān xuān xíng rén qǐ][가비마시란] [jiā bēi mǎ sī luàn][쟁도금하수] [zhēng dù jīn hé shuǐ][일모사막수] [rì mù shā mò chuí][전성연진리] [zhàn shēng yān chén lǐ][진계명왕경] [jìn xì míng wáng jǐng][귀래헌천자 ] [guī lái xiàn tiān zǐ ]
왕유 오언율시 011
皎: 달 밝을 교. 蒼: 푸를 창. 茫: 아득할 망. 槐: 회화나무 괴. 霧: 안개 무. 鴉: 갈까마귀 아. 稍: 점점 초. 辨: 분별할 변. 燭: 촛불 촉. 儼: 엄연할 엄. 騶: 마부 추. 馭: 말 부릴 어.
【011、조조】 zǎo zhāo[교결명성고] [jiǎo jié míng xīng gāo][창망원천서] [cāng máng yuǎn tiān shǔ][괴무암불개] [huái wù àn bù kāi][성아명초거] [chéng yā míng shāo qù][시문고각성] [shǐ wén gāo gé shēng][막변경의처] [mò biàn gēng yī chǔ][은촉이성항] [yín zhú yǐ chéng háng][금문엄추어 ] [jīn mén yǎn zōu yù ]
왕유 오언율시 012
贈: 줄 증. 藍: 쪽 람. 籬: 울타리 리. 吠: 짖을 폐. 荊: 가시나무 형. 扉: 사립문 비. 晏: 늦을 안. 詎: 어찌 거.
【012、증유남전】 zèng liú lán tián[리간견영폐] [lí jiān quǎn yíng fèi][출옥후형비] [chū wū hòu jīng fēi][세안수정세] [suì yàn shū jǐng shuì][산촌인야귀] [shān cūn rén yè guī][만전시가식] [wǎn tián shǐ jiā shí][여포성아의] [yú bù chéng wǒ yī][거긍무공사] [jù kěn wú gōng shì][번군문시비 ] [fán jūn wèn shì fēi ]
왕유 오언율시 013
滑: 미끄러울 활. 黎: 검을 려. 柘: 산뽕나무 자. 藹: 우거질 애. 漸: 점점 점. 煙: 연기 연. 悠: 멀 유. 賴: 의뢰할 뢰.
【013、지활주격하망여양억정삼】 zhì huá zhōu gé hé wàng lí yáng yì dīng sān[격하현상자] [gé hé jiàn sāng zhè][애애여양천] [ǎi ǎi lí yáng chuān][망망항점원] [wàng wàng xíng jiàn yuǎn][고봉몰운연] [gū fēng mò yún yān][고인불가현] [gù rén bù kě jiàn][하수부유연] [hé shuǐ fù yōu rán][뢰유정성원] [lài yǒu zhèng shēng yuǎn][시문행로전 ] [shí wén xíng lù chuán ]
왕유 오언율시 014
酬: 갚을 수. 黎: 검을 려. 淅: 일 석. 儂: 나(너) 농. 龕: 감실 감. 臼: 절구 구. 攜: 이끌 휴.
【014、수여거사석천】 chóu lí jū shì xī chuān[농가진개거] [nóng jiā zhēn gè qù][공정수농부] [gōng dìng suí nóng fǒu][저처시연화] [zhù chǔ shì lián huā][무심변양류] [wú xīn biàn yáng liǔ][송감장약과] [sōng kān cáng yào guǒ][석진안다구] [shí chún ān chá jiù][기미당공지] [qì wèi dāng gòng zhī][나능불휴수 ] [nà néng bù xié shǒu ]
왕유 오언율시 015
舅: 시아버지 구. 渾: 흐릴 혼. 淮: 물이름 회. 泗: 물이름 사. 喟: 한숨 쉴 위. 悠: 멀 유. 哉: 어조사 재. 皋: 언덕 고. 臘: 섣달 랍. 酌: 술 부을 작. 醴: 단술 례.
【015、봉송육구귀육혼】 fèng sòng liù jiù guī lù hún[백구이회사] [bǎi jiù lì huái sì][탁로방위연] [zhuō lǔ fāng kuì rán][유재자불경] [yōu zāi zì bù jìng][퇴경동고전] [tuì gēng dōng gāo tián][조상납월하] [tiáo sāng là yuè xià][종행춘풍전] [zhǒng xìng chūn fēng qián][작례부귀거] [zhuó lǐ fù guī qù][공지도령현 ] [gòng zhī táo lìng xián ]
왕유 오언율시 016
惆: 실심할 추. 悵: 원망할 창. 攜: 이끌 휴. 拂: 떨칠 불. 茅: 띠 모. 荊: 가시나무 형. 扉: 사립문 비. 豈: 어찌 기.
【016、송장오귀산】 sòng zhāng wǔ guī shān[송군진추창] [sòng jūn jìn chóu chàng][부송하인귀] [fù sòng hé rén guī][기일동휴수] [jī rì tóng xié shǒu][일조선불의] [yī zhāo xiān fú yī][동산유모옥] [dōng shān yǒu máo wū][행위소형비] [xìng wéi sǎo jīng fēi][당역사관거] [dāng yì xiè guān qù][기령심사위 ] [qǐ lìng xīn shì wéi ]
왕유 오언율시 017
泣: 울 읍. 帳: 장막 장. 荒: 거칠 황. 纜: 닻줄 람. 遙: 멀 요. 佇: 우두커니 설 저.
【017、제주송조삼】 qí zhōu sòng zǔ sān[상봉방일소] [xiāng féng fāng yī xiào][상송환성읍] [xiāng sòng huán chéng qì][조장이상리] [zǔ zhàng yǐ shāng lí][황성부수입] [huāng chéng fù chóu rù][천한원산정] [tiān hán yuǎn shān jìng][일모장하급] [rì mù cháng hé jí][해람군이요] [jiě lǎn jūn yǐ yáo][망군유저립 ] [wàng jūn yóu zhù lì ]
왕유 오언율시 018
縉: 붉은 비단 진. 稽: 상고할 계. 邸: 집 저. 汝: 너 여. 騎: 말 탈 기. 鐃: 징 뇨. 冕: 면류관 면.
【018、송진운묘태수】 sòng jìn yún miáo tài shǒu[수소사명주] [shǒu shū xiè míng zhǔ][요장위장리] [yāo zhāng wéi cháng lì][방종회계저] [fāng cóng huì qǐ dǐ][갱발여남기] [gèng fā rǔ nán qí][안절하송양] [àn jié xià sōng yáng][청강향뇨취] [qīng jiāng xiǎng náo chuī][노면현삼오] [lù miǎn jiàn sān wú][방지백성귀 ] [fāng zhī bǎi chéng guì ]
왕유 오언율시 019
薄: 엷을 박. 宦: 벼슬 환. 藹: 우거질 애. 槐: 회화나무 괴. 溝: 도랑 구. 餃: 경단 교.
【019、자성사송감이】 zī shèng sì sòng gān èr[부생신여기] [fú shēng xìn rú jì][박환부하유] [bó huàn fū hé yǒu][내왕본무귀] [lái wǎng běn wú guī][별리방차수] [bié lí fāng cǐ shòu][유색애춘여] [liǔ sè ǎi chūn yú][괴음청하수] [huái yīn qīng xià shǒu][불각어구상] [bù jué yù gōu shàng][교비집배주 ] [jiǎo bēi zhí bēi jiǔ ]
왕유 오언율시 020
縉: 붉은 비단 진. 陌: 길 맥. 蒼: 푸를 창. 茫: 아득할 망. 蔽: 덮을 폐. 宦: 벼슬 환. 征: 칠 정. 蓋: 덮을 개.
【020、별제진후등청룡사망남전산】 bié dì jìn hòu dēng qīng lóng sì wàng lán tián shān[맥상신이별] [mò shàng xīn lí bié][창망사교회] [cāng máng sì jiāo huì][등고불현군] [dēng gāo bù jiàn jūn][고산부운외] [gù shān fù yún wài][원수폐행인] [yuǎn shù bì xíng rén][장천은추새] [cháng tiān yǐn qiū sài][심비환유자] [xīn bēi huàn yóu zi][하처비정개 ] [hé chǔ fēi zhēng gě ]
왕유 오언율시 021
泛: 뜰 범. 涯: 물가 애. 忽: 갑자기 홀. 拆: 터질 탁. 宛: 완연할 완. 瞻: 볼 첨. 淼: 물 아득할 묘. 霞: 노을 하.
【021、도하도청하작】 dù hé dào qīng hé zuò[범주대하리] [fàn zhōu dà hé lǐ][적수궁천애] [jī shuǐ qióng tiān yá][천파홀개탁] [tiān bō hū kāi chāi][군읍천만가] [jùn yì qiān wàn jiā][행부현성시] [xíng fù jiàn chéng shì][완연유상마] [wǎn rán yǒu sāng má][회첨구향국] [huí zhān jiù xiāng guó][묘만연운하 ] [miǎo màn lián yún xiá ]
왕유 오언율시 022
哉: 어조사 재. 俠: 의기로울 협. 跡: 발자취 적. 滄: 큰 바다 창. 隅: 모퉁이 우. 桴: 마룻대 부.
【022、제상사현영‧최녹사】 jì shàng sì xián yǒng yǒng cuī lù shì[해인귀전리] [jiě yìn guī tián lǐ][현재차장부] [xián zāi cǐ zhàng fū][소년증임협] [shào nián céng rèn xiá][만절갱위유] [wǎn jié gèng wéi rú][둔적동산하] [dùn jì dōng shān xià][인가창해우] [yīn jiā cāng hǎi yú][이문능압조] [yǐ wén néng xiá niǎo][여욕공승부 ] [yú yù gòng chéng fú ]
왕유 오언율시 023
邯: 땅이름 감. 조나라 서울 한. 鄲: 조나라 서울 단. 娼: 창녀 창. 俠: 의기로울 협. 游: 헤엄칠 유.
【023、제상사현영‧성문학】 jì shàng sì xián yǒng yǒng chéng wén xué[보검천금장] [bǎo jiàn qiān jīn zhuāng][등군백옥당] [dēng jūn bái yù táng][신위평원객] [shēn wéi píng yuán kè][가유감단창] [jiā yǒu hán dān chāng][사기공경좌] [shǐ qì gōng qīng zuò][논심유협장] [lùn xīn yóu xiá cháng][중년부득의] [zhōng nián bù dé yì][사병객유량 ] [xiè bìng kè yóu liáng ]
왕유 오언율시 024
宵: 밤 소. 漏: 샐 루. 靄: 아지랑이 애. 澄: 맑을 징. 頹: 무너질 퇴. 顏: 낯 안. 髮: 터럭 발. 顧: 돌아볼 고. 慚: 부끄러워할 참. 謁: 뵐 알.
【024、동야서회】 dōng yè shū huái[동소한차영] [dōng xiāo hán qiě yǒng][야루궁중발] [yè lòu gōng zhōng fā][초백애번상] [cǎo bái ǎi fán shuāng][목쇠징청월] [mù shuāi chéng qīng yuè][여복영퇴안] [lì fú yìng tuí yán][주등조화발] [zhū dēng zhào huà fà][한가방상소] [hàn jiā fāng shàng shǎo][고영참조알 ] [gù yǐng cán cháo yè ]
왕유 오언율시 025
鬢: 살쩍 빈. 髮: 터럭 발. 俯: 구부릴 부. 仰: 우러를 앙. 幾: 몇 기. 기미 기. 惆: 실심할 추. 悵: 원망할 창. 徘: 어정거릴 배. 徊: 머뭇거릴 회. 陌: 길 맥.
【025、탄백발】 tàn bái fà[아년일하장] [wǒ nián yī hé cháng][빈발일이백] [bìn fà rì yǐ bái][부앙천지간] [fǔ yǎng tiān dì jiān][능위기시객] [néng wéi jī shí kè][추창고산운] [chóu chàng gù shān yún][배회공일석] [pái huí kōng rì xī][하사여시인] [hé shì yǔ shí rén][동성복남맥 ] [dōng chéng fù nán mò ]
왕유 오언율시 026
樊: 울타리 번. 挽: 당길 만. 窌: 움 교. 騎: 말 탈 기. 贈: 줄 증. 疊: 거듭 첩. 懸: 달 현. 佩: 찰 패.
【026、고남양부인번씨만가】 gù nán yáng fū rén fán shì wǎn gē[석교은영중] [shí jiào ēn róng zhòng][금오거기성] [jīn wú chē qí shèng][장조매증언] [jiāng cháo měi zèng yán][입실환상경] [rù shì huán xiāng jìng][첩고추성동] [dié gǔ qiū chéng dòng][현정한일영] [xuán jīng hán rì yìng][불언장불귀] [bù yán cháng bù guī][환패유장청 ] [huán pèi yóu jiāng tīng ]