왕유 오언율시 [王維五言律詩; 王维五言律诗]
왕유 오언율시 068
謫: 귀양 갈 적. 閭: 마을 려. 閻: 마을 염. 鬢: 살쩍 빈.
【068、초출제주별성중고인】 chū chū jì zhōu bié chéng zhōng gù rén[미관이득죄] [wēi guān yì dé zuì][적거제천음] [zhé qù jì chuān yīn][집정방지법] [zhí zhèng fāng chí fǎ][명군조차심] [míng jūn zhào cǐ xīn][여염하윤상] [lǘ yán hé rùn shàng][정읍해운심] [jǐng yì hǎi yún shēn][종유귀래일] [zòng yǒu guī lái rì][각수연빈침 ] [gè chóu nián bìn qīn ]
왕유 오언율시 069
盧: 성씨 로. 逢: 만날 봉. 箏: 쟁 쟁. 槐: 회화나무 괴.
【069、여노상집주가】 yǔ lú xiàng jí zhū jiā[주인능애객] [zhǔ rén néng ài kè][종일유봉영] [zhōng rì yǒu féng yíng][세득신풍주] [shì dé xīn fēng jiǔ][부문진녀쟁] [fù wén qín nǚ zhēng][유조소객사] [liǔ tiáo shū kè shè][괴엽하추성] [huái yè xià qiū chéng][어소차위락] [yǔ xiào qiě wéi lè][오장달차생 ] [wú jiāng dá cǐ shēng ]
왕유 오언율시 070
迪: 나아갈 적. 遙: 멀 요. 檐: 처마 첨. 乘: 탈 승.
【070、등배수재적소대】 dēng péi xiù cai dí xiǎo tái[단거불출호] [duān jū bù chū hù][만목망운산] [mǎn mù wàng yún shān][낙일조변하] [luò rì niǎo biān xià][추원인외한] [qiū yuán rén wài xián][요지원림제] [yáo zhī yuǎn lín jì][불견차첨간] [bù jiàn cǐ yán jiān][호객다승월] [hào kè duō chéng yuè][응문막상관 ] [yīng mén mò shàng guān ]
왕유 오언율시 071
狂: 미칠 광. 倩: 남자의 미칭 천. 翻: 날 번. 嫌: 싫어할 혐.
【071、유이산인소거인제옥벽】 yóu lǐ shān rén suǒ jū yīn tí wū bì[세상개여몽] [shì shàng jiē rú mèng][광래지자가] [kuáng lái zhǐ zì gē][문년송수로] [wèn nián sōng shù lǎo][유지죽림다] [yǒu dì zhú lín duō][약천한강매] [yào qiàn hán kāng mài][문용상자과] [mén róng shàng zǐ guò][번혐침석상] [fān xián zhěn xí shàng][무나백운하 ] [wú nà bái yún hé ]
왕유 오언율시 072
駙: 곁마 부. 碗: 사발 완. 貂: 담비 초. 貰: 세낼 세. 醑: 미주 서. 雁: 기러기 안. 廚: 부엌 주. 愚: 어리석을 우.
【072、과최부마산지】 guò cuī fù mǎ shān chí[화루취적기] [huà lóu chuī dí jì][금완주가호] [jīn wǎn jiǔ jiā hú][금석칭정녀] [jǐn shí chèn zhēn nǚ][청송학대부] [qīng sōng xué dà fū][탈초세계서] [tuō diāo shì guì xǔ][사안여산주] [shè yàn yǔ shān chú][문도고양회] [wén dào gāo yáng huì][우공곡정우 ] [yú gōng gǔ zhèng yú ]
왕유 오언율시 073
蘭: 난초 란. 壑: 골 학. 徑: 지름길 경. 跪: 꿇어앉을 궤. 焚: 불사를 분. 偏: 치우칠 편. 曙: 새벽 서. 藤: 등나무 등.
【073、과복선사난약】 guò fú shàn shī lán ruò[암학전미경] [yán hè zhuǎn wēi jìng][운림은법당] [yún lín yǐn fǎ táng][우인비주악] [yǔ rén fēi zòu lè][천녀궤분향] [tiān nǚ guì fén xiāng][죽외봉편서] [zhú wài fēng piān shǔ][등음수갱량] [téng yīn shuǐ gèng liáng][욕지선좌구] [yù zhī shàn zuò jiǔ][행로장춘방 ] [xíng lù cháng chūn fāng ]
왕유 오언율시 074
鬟: 쪽 환. 瑟: 큰 거문고 슬. 掩: 가릴 엄. 拭: 씻을 식.
【074、별제매양수지일】 bié dì mèi liǎng shǒu zhī yī[양매일성장] [liǎng mèi rì chéng cháng][쌍환장급인] [shuāng huán jiāng jí rén][이능지보슬] [yǐ néng chí bǎo sè][자해엄나건] [zì jiě yǎn luó jīn][염석별시소] [niàn xī bié shí xiǎo][미지소여친] [wèi zhī shū yǔ qīn][금래시이한] [jīn lái shǐ lí hèn][식루방은근 ] [shì lèi fāng yīn qín ]
왕유 오언율시 075
曇: 흐릴 담. 筇: 대 이름 공. 谿: 시내 계. 催: 재촉할 최. 響: 울릴 향. 逐: 쫓을 축. 叢: 떨기 총. 幽: 그윽할 유.
【075、과감화사담흥상인산원】 guò gǎn huà sì tán xīng shàng rén shān yuàn[모지공죽장] [mù chí qióng zhú zhàng][상대호계두] [xiāng dāi hǔ xī tóu][최객문산향] [cuī kè wén shān xiǎng][귀방축수류] [guī fáng zhú shuǐ liú][야화총발호] [yě huā cóng fā hǎo][곡조일성유] [gǔ niǎo yī shēng yōu][야좌공림적] [yè zuò kōng lín jì][송풍직사추 ] [sōng fēng zhí sì qiū ]
왕유 오언율시 076
謁: 뵐 알. 遙: 멀 요. 怪: 괴이할 괴. 銷: 녹일 소.
【076、하일과청룡사알조선사】 xià rì guò qīng lóng sì yè cāo shàn shī[용종일노옹] [lóng zhōng yī lǎo wēng][서보알선궁] [xú bù yè shàn gōng][욕문의심의] [yù wèn yì xīn yì][요지공병공] [yáo zhī kōng bìng kōng][산하천안리] [shān hé tiān yǎn lǐ][세계법신중] [shì jiè fǎ shēn zhōng][막괴소염열] [mò guài xiāo yán rè][능생대지풍 ] [néng shēng dà dì fēng ]
왕유 오언율시 077
辨: 분별할 변. 徑: 지름길 경. 蓮: 연꽃 련. 趺: 책상다리할 부. 響: 울릴 향. 梵: 불경 범.
【077、등변각사】 dēng biàn jué sì[죽경종초지] [zhú jìng cóng chū dì][연봉출화성] [lián fēng chū huà chéng][창중삼초진] [chuāng zhōng sān chǔ jìn][임상구강평] [lín shàng jiǔ jiāng píng][연초승부좌] [ruǎn cǎo chéng fū zuò][장송향범성] [cháng sōng xiǎng fàn shēng][공거법운외] [kōng jū fǎ yún wài][관세득무생 ] [guān shì dé wú shēng ]
왕유 오언율시 078
洛: 물이름 락. 拂: 떨칠 불. 枉: 굽을 왕. 駕: 멍에 가. 掩: 가릴 엄. 扉: 사립문 비. 暉: 빛 휘. 袍: 도포 포.
【078、희조삼지유숙】 xǐ zǔ sān zhì liú sù[문전낙양객] [mén qián luò yáng kè][하마불정의] [xià mǎ fú zhēng yī][불왕고인가] [bù wǎng gù rén jià][평생다엄비] [píng shēng duō yǎn fēi][행인반심항] [xíng rén fǎn shēn xiàng][적설대여휘] [jī xuě dài yú huī][조세동포자] [zǎo suì tóng páo zhě][고거하처귀 ] [gāo chē hé chǔ guī ]
왕유 오언율시 079
黎: 검을 려. 昕: 새벽 흔. 迪: 나아갈 적. 織: 짤 직. 蓬: 쑥 봉. 徑: 지름길 경. 愧: 부끄러울 괴. 蹤: 발자취 종.
【079、여습유흔배수재적현과추야대우】 lí shí yí xīn péi xiù cai dí jiàn guò qiū yè duì yǔ[촉직명이급] [cù zhī míng yǐ jí][경의행향중] [qīng yī xíng xiàng chóng][한등좌고관] [hán dēng zuò gāo guǎn][추우문소종] [qiū yǔ wén shū zhōng][백법조광상] [bái fǎ diào kuáng xiàng][현언문노룡] [xuán yán wèn lǎo lóng][하인고봉경] [hé rén gù péng jìng][공괴구양종 ] [kōng kuì qiú yáng zōng ]
왕유 오언율시 080
攜: 이끌 휴. 饌: 반찬 찬. 紗: 비단 사. 帽: 모자 모. 懶: 게으를 라. 賦: 부세 부. 지을 부. 賜: 줄 사. 雕: 독수리 조. 새길 조. 炊: 불 땔 취. 頤: 턱 이. 보양할 이.
【080、모용승휴소찬현과】 mù róng chéng xié sù zhuàn jiàn guò[사모오피기] [shā mào wū pí jī][한거나부시] [xián jū lǎn fù shī][문간오류식] [mén kàn wǔ liǔ shí][연산육신지] [nián suàn liù shēn zhī][영수군왕사] [lìng shòu jūn wáng cì][조호제자취] [diāo hú dì zǐ chuī][공로주식찬] [kōng láo jiǔ shí zhuàn][지저해인이 ] [chí dǐ jiě rén yí ]
왕유 오언율시 081
荒: 거칠 황. 徑: 지름길 경. 烹: 삶을 팽. 葵: 해바라기 규. 아욱 규. 邀: 맞을 요. 鵲: 까치 작. 鶯: 꾀꼬리 앵. 啼: 울 제. 憐: 불쌍히 여길 련. 髮: 터럭 발. 惜: 아낄 석.
【081、만춘엄소윤여제공현과】 wǎn chūn yán shǎo yǐn yǔ zhū gōng jiàn guò[송국황삼경] [sōng jú huāng sān jìng][도서공오거] [tú shū gòng wǔ chē][팽규요상객] [pēng kuí yāo shàng kè][간죽도빈가] [kàn zhú dào pín jiā][작유선춘초] [què rǔ xiān chūn cǎo][앵제과낙화] [yīng tí guò luò huā][자련황발모] [zì lián huáng fà mù][일배석연화 ] [yī bèi xī nián huá ]
왕유 오언율시 082
床: 평상 상. 灌: 물 댈 관. 驚: 놀랄 경. 窮: 다할 궁. 巷: 거리 항. 逐: 쫓을 축. 廚: 부엌 주. 辦: 힘들일 판. 粗: 거칠 조. 恕: 용서할 서. 阮: 성씨 완. 나라 이름 원.
【082、정과주상과】 zhèng guǒ zhōu xiāng guò[여일조잔춘] [lì rì zhào cán chūn][초청초목신] [chū qíng cǎo mù xīn][상전마경객] [chuáng qián mó jìng kè][수하관원인] [shù xià guàn yuán rén][오마경궁항] [wǔ mǎ jīng qióng xiàng][쌍동축노신] [shuāng tóng zhú lǎo shēn][중주판조반] [zhōng chú bàn cū fàn][당서완가빈 ] [dāng shù ruǎn jiā pín ]
왕유 오언율시 083
嵩: 높은 산 숭. 薄: 엷을 박. 禽: 새 금. 荒: 거칠 황. 迢: 멀 초. 遞: 갈릴 체. 두를 대.
【083、귀숭산작】 guī sōng shān zuò[청천대장박] [qīng chuān dài cháng bò][거마거한한] [chē mǎ qù xián xián][유수여유의] [liú shuǐ rú yǒu yì][모금상여환] [mù qín xiāng yǔ huán][황성임고도] [huāng chéng lín gǔ dù][낙일만추산] [luò rì mǎn qiū shān][초체숭고하] [tiáo dì sōng gāo xià][귀래차폐관 ] [guī lái qiě bì guān ]
왕유 오언율시 084
輞: 바퀴테 망. 樵: 나무할 초. 稍: 점점 초. 끝 초. 菱: 마름 릉. 蔓: 덩굴 만. 皋: 언덕 고. 惆: 실심할 추. 悵: 원망할 창. 掩: 가릴 엄. 柴: 섶 시. 扉: 사립문 비.
【084、귀망천작】 guī wǎng chuān zuò[곡구소종동] [gǔ kǒu shū zhōng dòng][어초초욕희] [yú qiáo shāo yù xī][유연원산모] [yōu rán yuǎn shān mù][독향백운귀] [dú xiàng bái yún guī][능만약난정] [líng màn ruò nàn dìng][양화경이비] [yáng huā qīng yì fēi][동고춘초색] [dōng gāo chūn cǎo sè][추창엄시비 ] [chóu chàng yǎn chái fēi ]