왕유 오언율시 [王維五言律詩; 王维五言律诗]
왕유 오언율시 038
酬: 갚을 수. 暇: 틈 가. 稀: 드물 희. 籃: 대바구니 람. 輿: 수레 여. 避: 피할 피. 炊: 불 땔 취. 黍: 기장 서. 荊: 가시나무 형. 扉: 사립문 비. 碗: 사발 완. 騎: 말 탈 기.
【038、수엄소윤서사인현과불우】 chóu yán shǎo yǐn xú shè rén jiàn guò bù yù[공문가일소] [gōng mén xiá rì shǎo][궁항고인희] [qióng xiàng gù rén xī][우치승람여] [ǒu zhí chéng lán yú][비관피백의] [fēi guān bì bái yī][부지취서곡] [bù zhī chuī shǔ gǔ][수해소형비] [shuí jiě sǎo jīng fēi][군단경다완] [jūn dàn qīng chá wǎn][무방기마귀 ] [wú fáng qí mǎ guī ]
왕유 오언율시 039
酬: 갚을 수. 顧: 돌아볼 고. 彈: 탄알 탄. 퉁길 탄. 浦: 개 포.
【039、수장소부】 chóu zhāng shào fǔ[만년유호정] [wǎn nián wéi hào jìng][만사불관심] [wàn shì bù guān xīn][자고무장책] [zì gù wú cháng cè][공지반구림] [kōng zhī fǎn jiù lín][송풍취해대] [sōng fēng chuī jiě dài][산월조탄금] [shān yuè zhào dàn qín][군문궁통리] [jūn wèn qióng tōng lǐ][어가입포심 ] [yú gē rù pǔ shēn ]
왕유 오언율시 040
酬: 갚을 수. 贈: 줄 증. 茲: 불을 자. 貺: 줄 황. 暫: 잠깐 잠. 掛: 걸 괘. 簪: 비녀 잠. 囂: 들렐 효.
【040、수하사증갈건지작】 chóu hè sì zèng gé jīn zhī zuò[야건전혜호] [yě jīn chuán huì hǎo][자황중겸금] [zī kuàng chóng jiān jīn][가차유서물] [jiā cǐ yōu qī wù][능제은리심] [néng qí yǐn lì xīn][조조방잠괘] [zǎo zhāo fāng zàn guà][만목부래잠] [wǎn mù fù lái zān][좌각효진원] [zuò jué xiāo chén yuǎn][사군공입림 ] [sī jūn gòng rù lín ]
왕유 오언율시 041
憐: 불쌍히 여길 련. 髮: 터럭 발. 畝: 이랑 무. 爾: 너 이. 薦: 천거할 천. 羞: 부끄러울 수. 獻: 드릴 헌.
【041、송구위낙제귀강동】 sòng qiū wéi luò dì guī jiāng dōng[연군부득의] [lián jūn bù dé yì][황복유조춘] [kuàng fù liǔ tiáo chūn][위객황금진] [wéi kè huáng jīn jìn][환가백발신] [huán jiā bái fà xīn][오호삼무택] [wǔ hú sān mǔ zhái][만리일귀인] [wàn lǐ yī guī rén][지이부능천] [zhī ěr bù néng jiàn][수칭헌납신 ] [xiū chèn xiàn nà chén ]
왕유 오언율시 042
皂: 하인 조. 蓋: 덮을 개. 冕: 면류관 면. 遙: 멀 요. 辨: 분별할 변. 璧: 구슬 벽. 泣: 울 읍.
【042、송이판관부동강】 sòng lǐ pàn guān fù dōng jiāng[문도황화사] [wén dào huáng huà shǐ][방수조개신] [fāng suí zào gě chén][봉장통좌어] [fēng zhāng tōng zuǒ yǔ][관면화문신] [guān miǎn huà wén shēn][수색분양자] [shù sè fēn yáng zǐ][조성만부춘] [cháo shēng mǎn fù chūn][요지변벽리] [yáo zhī biàn bì lì][은도읍주인 ] [ēn dào qì zhū rén ]
왕유 오언율시 043
忽: 갑자기 홀. 削: 깎을 삭. 聊: 애오라지 료. 馳: 달릴 치. 轓: 수레 바람막이 번. 舲: 작은 배 령. 攢: 모일 찬. 冕: 면류관 면. 尊: 높을 존. 술그릇 준.
【043、송봉태수】 sòng fēng tài shǒu[홀해양두삭] [hū jiě yáng tóu xiāo][료치웅수번] [liáo chí xióng shǒu fān][양령발하구] [yáng líng fā xià kǒu][안절향오문] [àn jié xiàng wú mén][범영단양곽] [fān yìng dān yáng guō][풍찬적안촌] [fēng zǎn chì àn cūn][백성다후리] [bǎi chéng duō hòu lì][노면일하존 ] [lù miǎn yī hé zūn ]
왕유 오언율시 044
蜀: 나라 이름 촉. 舅: 시아버지 구. 甥: 생질 생. 縣: 고을 현. 獻: 드릴 헌. 賦: 부세 부. 지을 부. 卿: 벼슬 경.
【044、송엄수재환촉】 sòng yán xiù cai huán shǔ[녕친위령자] [níng qīn wéi lìng zǐ][사구즉현생] [sì jiù jí xián shēng][별로경화현] [bié lù jīng huā xiàn][환향입금성] [huán xiāng rù jǐn chéng][산림청새단] [shān lín qīng sài duàn][강향백운평] [jiāng xiàng bái yún píng][헌부하시지] [xiàn fù hé shí zhì][명군억장경 ] [míng jūn yì cháng qīng ]
왕유 오언율시 045
赴: 다다를 부. 邀: 맞을 요. 勛: 공 훈. 逐: 쫓을 축. 虜: 사로잡을 로. 霍: 빠를 곽. 蓬: 쑥 봉. 慷: 슬플 강. 慨: 슬퍼할 개. 倚: 의지할 의.
【045、송장판관부하서】 sòng zhāng pàn guān fù hé xī[단거증출새] [shàn chē céng chū sài][보국감요훈] [bào guó gǎn yāo xūn][현축장정로] [jiàn zhú zhāng zhēng lǔ][금사곽관군] [jīn sī huò guān jūn][사평연백운] [shā píng lián bái yún][봉권입황운] [péng juǎn rù huáng yún][강개의장검] [kāng kǎi yǐ cháng jiàn][고가일송군 ] [gāo gē yī sòng jūn ]
왕유 오언율시 046
岐: 갈림길 기. 握: 쥘 악. 蕭: 쓸쓸할 소. 嘗: 맛볼 상. 槐: 회화나무 괴. 槿: 무궁화 근. 旌: 기 정.
【046、송기주원장사귀】 sòng qí zhōu yuán cháng shǐ guī[악수일상송] [wò shǒu yī xiāng sòng][심비안가론] [xīn bēi ān kě lùn][추풍정소삭] [qiū fēng zhèng xiāo suǒ][객산맹상문] [kè sǎn mèng cháng mén][고역통괴리] [gù yì tōng huái lǐ][장정하근원] [cháng tíng xià jǐn yuán][정서구정절] [zhēng xī jiù jīng jié][종차향하원 ] [cóng cǐ xiàng hé yuán ]
왕유 오언율시 047
茅: 띠 모. 訣: 이별할 결. 驅: 몰 구. 雞: 닭 계. 剩: 남을 잉. 遼: 멀 료. 鶴: 학 학. 爾: 너 이.
【047、송장도사귀산】 sòng zhāng dào shì guī shān[선생하처거] [xiān shēng hé chǔ qù][왕옥방모군] [wáng wū fǎng máo jūn][별부유단결] [bié fù liú dān jué][구계입백운] [qū jī rù bái yún][인간약잉주] [rén jiān ruò shèng zhù][천상부리군] [tiān shàng fù lí qún][당작요성학] [dāng zuò liáo chéng hè][선가사이문 ] [xiān gē shǐ ěr wén ]
왕유 오언율시 048
瑗: 구슬 원. 菌: 버섯 균. 穆: 화목할 목. 綻: 터질 탄. 缽: 바리때 발. 戒: 경계할 계.
【048、동최흥종송형악원공남귀】 tóng cuī xīng zōng sòng héng yuè yuàn gōng nán guī[언종석균각] [yán cóng shí jūn gé][신하목릉관] [xīn xià mù líng guān][독향지양거] [dú xiàng chí yáng qù][백운유고산] [bái yún liú gù shān][탄의추일리] [zhàn yī qiū rì lǐ][세발고송간] [xǐ bō gǔ sōng jiān][일시전심법] [yī shī chuán xīn fǎ][유장계정환 ] [wéi jiāng jiè dìng huán ]
왕유 오언율시 049
藍: 쪽 람. 稀: 드물 희. 賦: 부세 부. 지을 부. 萊: 명아주 래. 櫻: 앵두 앵. 柴: 섶 시. 扉: 사립문 비.
【049、송전소부환남전】 sòng qián shào fǔ huán lán tián[초색일향호] [cǎo sè rì xiàng hǎo][도원인거희] [táo yuán rén qù xī][수지평자부] [shǒu chí píng zǐ fù][목송노래의] [mù sòng lǎo lái yī][매후산앵발] [měi hòu shān yīng fā][시동해연귀] [shí tóng hǎi yàn guī][금년한식주] [jīn nián hán shí jiǔ][응시반시비 ] [yīng shì fǎn chái fēi ]
왕유 오언율시 050
宛: 완연할 완. 洛: 물이름 락. 槐: 회화나무 괴. 惹: 이끌 야. 端: 끝 단. 繡: 수놓을 수.
【050、송구위왕당주】 sòng qiū wéi wǎng táng zhōu[완락유풍진] [wǎn luò yǒu fēng chén][군행다고신] [jūn xíng duō kǔ xīn][사수연한수] [sì chóu lián hàn shuǐ][백구기수인] [bǎi kǒu jì suí rén][괴색음청주] [huái sè yīn qīng zhòu][양화야모춘] [yáng huā rě mù chūn][조단긍상송] [zhāo duān kěn xiāng sòng][천자수의신 ] [tiān zǐ xiù yī chén ]
왕유 오언율시 051
淮: 물이름 회. 薄: 엷을 박. 賦: 부세 부. 지을 부. 徭: 역사 요. 부역 요. 賴: 의뢰할 뢰. 沾: 더할 첨. 젖을 점. 賜: 줄 사. 帛: 비단 백. 綃: 생사 초. 砝: 단단할 겁.
【051、송원중승전운강회】 sòng yuán zhōng chéng zhuǎn yùn jiāng huái[박부귀천부] [bó fù guī tiān fǔ][경요뢰사신] [qīng yáo lài shǐ chén][환첨사백로] [huān zhān cì bó lǎo][은급권초인] [ēn jí juǎn xiāo rén][거문주관속] [qù wèn zhū guān sú][내경석겁춘] [lái jīng shí fǎ chūn][동남어정상] [dōng nán yù tíng shàng][막사유풍진 ] [mò shǐ yǒu fēng chén ]
왕유 오언율시 052
稀: 드물 희. 徒: 무리 도. 御: 거느릴 어. 掩: 가릴 엄. 扉: 사립문 비. 授: 줄 수.
【052、송최구흥종유촉】 sòng cuī jiǔ xīng zōng yóu shǔ[송군종차거] [sòng jūn cóng cǐ qù][전각고인희] [zhuǎn jué gù rén xī][도어유회수] [tú yù yóu huí shǒu][전원방엄비] [tián yuán fāng yǎn fēi][출문당여식] [chū mén dāng lǚ shí][중로수한의] [zhōng lù shòu hán yī][강한풍류지] [jiāng hàn fēng liú dì][유인하세귀 ] [yóu rén hé suì guī ]
왕유 오언율시 053
憐: 불쌍히 여길 련. 稀: 드물 희. 顧: 돌아볼 고. 宦: 벼슬 환. 迥: 멀 형. 洛: 물이름 락. 扉: 사립문 비.
【053、송최흥종】 sòng cuī xīng zōng[이한친개원] [yǐ hèn qīn jiē yuǎn][수련우부희] [shuí lián yǒu fù xī][군왕미서고] [jūn wáng wèi xī gù][유환진동귀] [yóu huàn jìn dōng guī][새형산하정] [sài jiǒng shān hé jìng][천장운수미] [tiān cháng yún shù wēi][방동국화절] [fāng tóng jú huā jié][상대낙양비 ] [xiāng dāi luò yáng fēi ]
왕유 오언율시 054
澹: 맑을 담. 邊: 가 변. 瀚: 넓고 큰 모양 한.
【054、송평담연판관】 sòng píng dàn rán pàn guān[불식양관로] [bù shí yáng guān lù][신종정원후] [xīn cóng dìng yuǎn hóu][황운단춘색] [huáng yún duàn chūn sè][화각기변수] [huà jiǎo qǐ biān chóu][한해경년도] [hàn hǎi jīng nián dào][교하출새류] [jiāo hé chū sài liú][수령외국사] [xū lìng wài guó shǐ][지음월씨두 ] [zhī yǐn yuè shì tóu ]