왕유 오언율시 [王維五言律詩; 王维五言律诗]
왕유 오언율시 025
鬢: 살쩍 빈. 髮: 터럭 발. 俯: 구부릴 부. 仰: 우러를 앙. 幾: 몇 기. 기미 기. 惆: 실심할 추. 悵: 원망할 창. 徘: 어정거릴 배. 徊: 머뭇거릴 회. 陌: 길 맥.
【025、탄백발】 tàn bái fà[아년일하장] [wǒ nián yī hé cháng][빈발일이백] [bìn fà rì yǐ bái][부앙천지간] [fǔ yǎng tiān dì jiān][능위기시객] [néng wéi jī shí kè][추창고산운] [chóu chàng gù shān yún][배회공일석] [pái huí kōng rì xī][하사여시인] [hé shì yǔ shí rén][동성복남맥 ] [dōng chéng fù nán mò ]
왕유 오언율시 026
樊: 울타리 번. 挽: 당길 만. 窌: 움 교. 騎: 말 탈 기. 贈: 줄 증. 疊: 거듭 첩. 懸: 달 현. 佩: 찰 패.
【026、고남양부인번씨만가】 gù nán yáng fū rén fán shì wǎn gē[석교은영중] [shí jiào ēn róng zhòng][금오거기성] [jīn wú chē qí shèng][장조매증언] [jiāng cháo měi zèng yán][입실환상경] [rù shì huán xiāng jìng][첩고추성동] [dié gǔ qiū chéng dòng][현정한일영] [xuán jīng hán rì yìng][불언장불귀] [bù yán cháng bù guī][환패유장청 ] [huán pèi yóu jiāng tīng ]
왕유 오언율시 027
侍: 모실 시. 鄒: 추나라 추. 枚: 낱 매. 瓊: 구슬 경. 筵: 대자리 연. 陪: 모실 배. 柏: 측백 백. 駐: 머무를 주. 惜: 아낄 석. 杯: 잔 배.
【027、봉화성제사사공봉곡강연응제】 fèng hé shèng zhì cì shǐ gòng fèng qū jiāng yàn yīng zhì[시종유추매] [shì cóng yǒu zōu méi][경연취수개] [qióng yán jiù shuǐ kāi][언배백량연] [yán péi bǎi liáng yàn][신하건장래] [xīn xià jiàn zhāng lái][대주산하만] [duì jiǔ shān hé mǎn][이주초수회] [yí zhōu cǎo shù huí][천문동여일] [tiān wén tóng lì rì][주경석행배 ] [zhù jǐng xī xíng bēi ]
왕유 오언율시 028
岐: 갈림길 기. 淮: 물이름 회. 闌: 가로막을 란. 徑: 지름길 경. 燭: 촛불 촉. 珂: 마노 가. 啟: 열 계. 擁: 낄 옹. 笙: 생황 생.
【028、종기왕과양씨별업응교】 cóng qí wáng guò yáng shì bié yè yīng jiào[양자담경소] [yáng zǐ tán jīng suǒ][회왕재주과] [huái wáng zài jiǔ guò][흥란제조환] [xīng lán tí niǎo huàn][좌구낙화다] [zuò jiǔ luò huā duō][경전회은촉] [jìng zhuǎn huí yín zhú][임개산옥가] [lín kāi sǎn yù kē][엄성시미계] [yán chéng shí wèi qǐ][전로옹생가 ] [qián lù yōng shēng gē ]
왕유 오언율시 029
岐: 갈림길 기. 貂: 담비 초. 娃: 예쁠 왜. 綺: 비단 기. 幔: 막 만. 澗: 산골 물 간. 紗: 비단 사. 窗: 창 창. 繡: 수놓을 수.
【029、종기왕야연위가산지응교】 cóng qí wáng yè yàn wèi jiā shān chí yīng jiào[좌객향초만] [zuò kè xiāng diāo mǎn][궁왜기만장] [gōng wá qǐ màn zhāng][간화경분색] [jiàn huā qīng fěn sè][산월소등광] [shān yuè shǎo dēng guāng][적취사창암] [jī cuì shā chuāng àn][비천수호량] [fēi quán xiù hù liáng][환장가무출] [huán jiāng gē wǔ chū][귀로막수장 ] [guī lù mò chóu cháng ]
왕유 오언율시 030
睥: 흘겨볼 비. 睨: 곁눈질할 예. 曉: 새벽 효. 轆: 도르래 록. 轤: 도르래 로. 朔: 초하루 삭. 輦: 가마 련. 仍: 인할 잉. 蓬: 쑥 봉. 瀛: 바다 영.
【030、조조】 zǎo zhāo[유암백화명] [liǔ àn bǎi huā míng][춘심오봉성] [chūn shēn wǔ fèng chéng][성오비예효] [chéng wū bì nì xiǎo][궁정록로성] [gōng jǐng lù lu shēng][방삭금문시] [fāng shuò jīn mén shì][반희옥련영] [bān jī yù niǎn yíng][잉문견방사] [réng wén qiǎn fāng shì][동해방봉영 ] [dōng hǎi fǎng péng yíng ]
왕유 오언율시 031
宵: 밤 소. 漏: 샐 루. 徹: 통할 철. 曙: 새벽 서. 迥: 멀 형. 絳: 진홍 강. 慚: 부끄러워할 참. 朽: 썩을 후. 陌: 길 맥. 珂: 마노 가.
【031、동최원외추소우직】 tóng cuī yún wài qiū xiāo yù zhí[건례고추야] [jiàn lǐ gāo qiū yè][승명후효과] [chéng míng hòu xiǎo guò][구문한루철] [jiǔ mén hán lòu chè][만정서종다] [wàn jǐng shǔ zhōng duō][월형장주두] [yuè jiǒng cáng zhū dǒu][운소출강하] [yún xiāo chū jiàng hé][갱참쇠후질] [gèng cán shuāi xiǔ zhì][남맥공명가 ] [nán mò gòng míng kē ]
왕유 오언율시 032
荊: 가시나무 형. 悵: 원망할 창. 圃: 채마밭 포. 雁: 기러기 안.
【032、기형주장승상】 jì jīng zhōu zhāng chéng xiàng[소사경하재] [suǒ sī jìng hé zài][창망심형문] [chàng wàng shēn jīng mén][거세무상식] [jǔ shì wú xiāng shí][종신사구은] [zhōng shēn sī jiù ēn][방장여농포] [fāng jiāng yǔ nóng pǔ][예식노구원] [yì zhí lǎo qiū yuán][목진남비안] [mù jìn nán fēi yàn][하유기일언 ] [hé yóu jì yī yán ]
왕유 오언율시 033
牖: 들창 유. 驚: 놀랄 경. 灑: 뿌릴 쇄. 翛: 날개 찢어질 소.
【033、동만대설억호거사가】 dōng wǎn duì xuě yì hú jū shì jiā[한갱전효전] [hán gèng chuán xiǎo jiàn][청경람쇠안] [qīng jìng lǎn shuāi yán][격유풍경죽] [gé yǒu fēng jīng zhú][개문설만산] [kāi mén xuě mǎn shān][쇄공심항정] [sǎ kōng shēn xiàng jìng][적소광정한] [jī sù guǎng tíng xián][차문원안사] [jiè wèn yuán ān shè][소연상폐관 ] [xiāo rán shàng bì guān ]
왕유 오언율시 034
諫: 간할 간. 霓: 무지개 예. 裳: 치마 상. 籙: 책 상자 록.
【034、화윤간의사관산지】 hé yǐn jiàn yì shǐ guǎn shān chí[운관접천거] [yún guǎn jiē tiān jū][예상시옥제] [ní cháng shì yù chú][춘지백자외] [chūn chí bǎi zǐ wài][방수만년여] [fāng shù wàn nián yú][동유선인록] [dòng yǒu xiān rén lù][산장태사서] [shān cáng tài shǐ shū][군은심한제] [jūn ēn shēn hàn dì][차막상공허 ] [qiě mò shàng kōng xū ]
왕유 오언율시 035
駙: 곁마 부. 鬱: 답답할 울. 焚: 불사를 분. 騎: 말 탈 기.
【035、봉화양부마육랑추야즉사】 fèng hé yáng fù mǎ liù láng qiū yè jí shì[고루월사상] [gāo lóu yuè sì shuāng][추야울금당] [qiū yè yù jīn táng][대좌탄노녀] [duì zuò dàn lú nǚ][동간무봉황] [tóng kàn wǔ fèng huáng][소아다송주] [shǎo ér duō sòng jiǔ][소옥갱분향] [xiǎo yù gèng fén xiāng][결속평양기] [jié shù píng yáng qí][명조입건장 ] [míng zhāo rù jiàn zhāng ]
왕유 오언율시 036
酬: 갚을 수. 虞: 염려할 우. 甦: 깨어날 소. 荒: 거칠 황. 枉: 굽을 왕. 駕: 멍에 가. 膠: 아교 교. 獵: 사냥 렵. 燒: 불사를 소. 猿: 원숭이 원.
【036、수우부소원외과남전별업】 chóu yú bù sū yún wài guò lán tián bié yè[빈거의곡구] [pín jū yī gǔ kǒu][교목대황촌] [qiáo mù dài huāng cūn][석로왕회가] [shí lù wǎng huí jià][산가수후문] [shān jiā shuí hòu mén][어주교동포] [yú zhōu jiāo dòng pǔ][엽화소한원] [liè huǒ shāo hán yuán][유유백운외] [wéi yǒu bái yún wài][소종문야원 ] [shū zhōng wén yè yuán ]
왕유 오언율시 037
酬: 갚을 수. 躋: 오를 제. 爾: 너 이. 拂: 떨칠 불. 迷: 미혹할 미. 羨: 부러워할 선. 棲: 깃들일 서. 遙: 멀 요.
【037、수비부양원외모숙금태조제】 chóu bǐ bù yáng yún wài mù sù qín tái zhāo jī[구간불진간] [jiù jiǎn fú chén kàn][명금후월탄] [míng qín hòu yuè dàn][도원미한성] [táo yuán mí hàn xìng][송수유진관] [sōng shù yǒu qín guān][공곡귀인소] [kōng gǔ guī rén shǎo][청산배일한] [qīng shān bèi rì hán][선군서은처] [xiàn jūn qī yǐn chǔ][요망백운단 ] [yáo wàng bái yún duān ]
왕유 오언율시 038
酬: 갚을 수. 暇: 틈 가. 稀: 드물 희. 籃: 대바구니 람. 輿: 수레 여. 避: 피할 피. 炊: 불 땔 취. 黍: 기장 서. 荊: 가시나무 형. 扉: 사립문 비. 碗: 사발 완. 騎: 말 탈 기.
【038、수엄소윤서사인현과불우】 chóu yán shǎo yǐn xú shè rén jiàn guò bù yù[공문가일소] [gōng mén xiá rì shǎo][궁항고인희] [qióng xiàng gù rén xī][우치승람여] [ǒu zhí chéng lán yú][비관피백의] [fēi guān bì bái yī][부지취서곡] [bù zhī chuī shǔ gǔ][수해소형비] [shuí jiě sǎo jīng fēi][군단경다완] [jūn dàn qīng chá wǎn][무방기마귀 ] [wú fáng qí mǎ guī ]
왕유 오언율시 039
酬: 갚을 수. 顧: 돌아볼 고. 彈: 탄알 탄. 퉁길 탄. 浦: 개 포.
【039、수장소부】 chóu zhāng shào fǔ[만년유호정] [wǎn nián wéi hào jìng][만사불관심] [wàn shì bù guān xīn][자고무장책] [zì gù wú cháng cè][공지반구림] [kōng zhī fǎn jiù lín][송풍취해대] [sōng fēng chuī jiě dài][산월조탄금] [shān yuè zhào dàn qín][군문궁통리] [jūn wèn qióng tōng lǐ][어가입포심 ] [yú gē rù pǔ shēn ]
왕유 오언율시 040
酬: 갚을 수. 贈: 줄 증. 茲: 불을 자. 貺: 줄 황. 暫: 잠깐 잠. 掛: 걸 괘. 簪: 비녀 잠. 囂: 들렐 효.
【040、수하사증갈건지작】 chóu hè sì zèng gé jīn zhī zuò[야건전혜호] [yě jīn chuán huì hǎo][자황중겸금] [zī kuàng chóng jiān jīn][가차유서물] [jiā cǐ yōu qī wù][능제은리심] [néng qí yǐn lì xīn][조조방잠괘] [zǎo zhāo fāng zàn guà][만목부래잠] [wǎn mù fù lái zān][좌각효진원] [zuò jué xiāo chén yuǎn][사군공입림 ] [sī jūn gòng rù lín ]
왕유 오언율시 041
憐: 불쌍히 여길 련. 髮: 터럭 발. 畝: 이랑 무. 爾: 너 이. 薦: 천거할 천. 羞: 부끄러울 수. 獻: 드릴 헌.
【041、송구위낙제귀강동】 sòng qiū wéi luò dì guī jiāng dōng[연군부득의] [lián jūn bù dé yì][황복유조춘] [kuàng fù liǔ tiáo chūn][위객황금진] [wéi kè huáng jīn jìn][환가백발신] [huán jiā bái fà xīn][오호삼무택] [wǔ hú sān mǔ zhái][만리일귀인] [wàn lǐ yī guī rén][지이부능천] [zhī ěr bù néng jiàn][수칭헌납신 ] [xiū chèn xiàn nà chén ]