[●○○●○○●]
[●●○○●●○]

[백화제방춘광호]
[만마분등기상신]

[bǎi huā qí fàng chūn guāng hǎo ]
[wàn mǎ bēn téng qì xiàng xīn ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[폭죽성성최쾌마]
[매화타타소춘풍]

[bào zhú shēng shēng cuī kuài mǎ ]
[méi huā duǒ duǒ xiào chūn fēng ]

[●●○○●●●]
[○○●●●○○]

[백락명모식호마]
[양재묘수전굉도]

[bó lè míng móu shí hǎo mǎ ]
[liáng cái miào shǒu zhǎn hóng tú ]

[●●○○○●●]
[○○●●○○○]

[책마전구분사화]
[문계기무초군영]

[cè mǎ qián qū bēn sì huà ]
[wén jī qǐ wǔ chāo qún yīng ]

[○●○○○●●]
[●○●●●○○]

[춘반신주서화권]
[마등성세입시편]

[chūn fǎn shén zhōu shū huà juàn ]
[mǎ téng shèng shì rù shī piān ]

[●○○●○○●]
[○●○○●●○]

[향양촌사춘광미]
[화목인가행복다]

[xiàng yáng cūn shè chūn guāng mèi ]
[hé mù rén jiā xìng fú duō ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[대지시시등자서]
[춘풍처처취방비]

[dà dì shí shí téng zǐ ruì ]
[chūn fēng chù chù zuì fāng fēi ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[석과누루사구세]
[가성진진경신년]

[shuò guǒ lěi lěi cí jiù suì ]
[gē shēng zhèn zhèn qìng xīn nián ]

[●○●●○○●]
[●●○○●○○]

[오호사해개춘색]
[만수천산진조휘]

[wǔ hú sì hǎi jiē chūn sè ]
[wàn shuǐ qiān shān jìn zhāo huī ]

[○○○●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍경불천산록]
[욱일동승만리홍]

[chūn fēng qīng fú qiān shān lǜ ]
[xù rì dōng shēng wàn lǐ hóng ]

[○●●○○●●]
[○○○●●○○]

[천상월명천리공]
[인간춘색구주동]

[tiān shàng yuè míng qiān lǐ gòng ]
[rén jiān chūn sè jiǔ zhōu tóng ]

[○●○○○●●]
[○○○●●○○]

[동거유류시의재]
[춘래신입화도중]

[dōng qù yóu liú shī yì zài ]
[chūn lái shēn rù huà tú zhōng ]

[○○●●○○●]
[○●○○●●○]

[산청수수풍광호]
[인수연풍희사다]

[shān qīng shuǐ xiù fēng guāng hǎo ]
[rén shòu nián fēng xǐ shì duō ]

[○○○●○○●]
[○●○○●●○]

[화승조로천지발]
[앵감춘풍백전명]

[huā chéng zhāo lù qiān zhī fā ]
[yīng gǎn chūn fēng bǎi zhuàn míng ]

[○○●●●○●]
[○●○○●●○]

[천증세월불증수]
[춘만인간복만문]

[tiān zēng suì yuè bù zēng shòu ]
[chūn mǎn rén jiān fú mǎn mén ]