[●●○○●●●]
[●○●●○○○]

[폭죽성성경성전]
[채등잔잔요상화]

[bào zhú shēng shēng qìng shèng diǎn ]
[cǎi dēng zhǎn zhǎn yāo xiáng hé ]

[●●○○○●●]
[○○○●●○○]

[폭죽성중사구세]
[매화향리보신춘]

[bào zhú shēng zhōng cí jiù suì ]
[méi huā xiāng lǐ bào xīn chūn ]

[●●●○○●●]
[○○●●●○○]

[폭죽일성사납월]
[홍화만타소춘풍]

[bào zhú yī shēng cí là yuè ]
[hóng huā wàn duǒ xiào chūn fēng ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[벽수영춘앵연무]
[청산적취접봉비]

[bì shuǐ yíng chūn yīng yàn wǔ ]
[qīng shān dī cuì dié fēng fēi ]

[●○●●○○●]
[●●○○●●○]

[벽천서애천문효]
[옥함춘향구맥청]

[bì tiān ruì ǎi qiān mén xiǎo ]
[yù jiàn chūn xiāng jiǔ mò qíng ]

[●●○○○●●]
[●○●●●○○]

[편지등환가국태]
[보천공락송민안]

[biàn dì téng huān gē guó tài ]
[pǔ tiān gòng lè sòng mín ān ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[창천대지풍영세]
[벽수청산금수춘]

[cāng tiān dà dì fēng yíng shì ]
[bì shuǐ qīng shān jǐn xiù chūn ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[초장앵비춘의료]
[산환수소채운귀]

[cǎo zhǎng yīng fēi chūn yì nào ]
[shān huān shuǐ xiào cǎi yún guī ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[초장앵비춘의료]
[산청수수채운귀]

[cǎo zhǎng yīng fēi chūn yì nào ]
[shān qīng shuǐ xiù cǎi yún guī ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[초목자영춘의만]
[인민행복국은심]

[cǎo mù zī róng chūn yì mǎn ]
[rén mín xìng fú guó ēn shēn ]

[●●●○○●●]
[○○○●●○○]

[초색역함신기상]
[춘광유시구년화]

[cǎo sè yì hán xīn qì xiàng ]
[chūn guāng yóu shì jiù nián huá ]

[●●○○○●●]
[●○○●●○○]

[차자언홍춘불로]
[무림수죽초상청]

[chà zǐ yān hóng chūn bù lǎo ]
[mào lín xiū zhú cǎo cháng qīng ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[출외구재재도수]
[거가창업업흥륭]

[chū wài qiú cái cái dào shǒu ]
[jū jiā chuàng yè yè xīng lóng ]

[○●○○●●○]
[●○●●●○○]

[춘도문정사계청]
[복림소원합가환]

[chūn dào mén tíng sì jì qīng ]
[fú lín xiǎo yuàn hé jiā huān ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍불면천촌난]
[호우지시오곡풍]

[chūn fēng fú miàn qiān cūn nuǎn ]
[hǎo yǔ zhī shí wǔ gǔ fēng ]