[○●○○○●●]
[●○○●●○○]

[삼오성교연월궐]
[만천등화철천구]

[sān wǔ xīng qiáo lián yuè què ]
[wàn qiān dēng huǒ chè tiān qú ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[삼천세계생가리]
[십이도성금수중]

[sān qiān shì jiè shēng gē lǐ ]
[shí èr dū chéng jǐn xiù zhōng ]

[●●●○○●●]
[●○●●●○○]

[만호관현가성세]
[만천염화요춘광]

[wàn hù guǎn xián gē shèng shì ]
[mǎn tiān yàn huǒ yào chūn guāng ]

[●●○○○●●]
[●○○●●○○]

[만리양화춘유각]
[일년광경월당두]

[wàn lǐ yáng hé chūn yǒu jiǎo ]
[yī nián guāng jǐng yuè dāng tóu ]

[●○○●○○●]
[●●○○●●○]

[만가등화동추월]
[대지광명불야천]

[wàn jiā dēng huǒ tóng qiū yuè ]
[dà dì guāng míng bù yè tiān ]

[●○●●○○●]
[●●○○●●○]

[급시대방광명야]
[여물동유호탕천]

[jí shí dà fàng guāng míng yè ]
[yǔ wù tóng yóu hào dàng tiān ]

[○○○●○○●]
[○●○○●●○]

[천공명월삼천계]
[인취춘풍십이루]

[tiān kōng míng yuè sān qiān jiè ]
[rén zuì chūn fēng shí èr lóu ]

[○○○●●○●]
[○●○○●●○]

[천공명월일륜만]
[인취춘풍만리명]

[tiān kōng míng yuè yī lún mǎn ]
[rén zuì chūn fēng wàn lǐ míng ]

[●●○○○●●]
[●○○●●○○]

[오야성교연월전]
[육가등화보천대]

[wǔ yè xīng qiáo lián yuè diàn ]
[liù jiē dēng huǒ bù tiān tái ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[화수광등성불야]
[은화염토경장춘]

[huǒ shù guāng téng chéng bù yè ]
[yín huā yàn tǔ jǐng cháng chūn ]

[○○●●○○●]
[○●○○●●○]

[광등월전유섬백]
[화찬성교토봉문]

[guāng téng yuè diàn liú chán pò ]
[huā càn xīng qiáo tǔ fèng wén ]

[●○○●○○●]
[○●○○●●○]

[봉반쌍궐호천외]
[오가삼산육해중]

[fèng pán shuāng què hú tiān wài ]
[áo jià sān shān lù hǎi zhōng ]

[●○●●○○●]
[○●○○●●○]

[봉서오채용함촉]
[오가삼산신결루]

[fèng shū wǔ cǎi lóng xián zhú ]
[áo jià sān shān shèn jié lóu ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[옥우무진천경벽]
[은화유염만가춘]

[yù yǔ wú chén qiān qǐng bì ]
[yín huā yǒu yàn wàn jiā chūn ]

[●●○○○●●]
[○○○●●○○]

[잡지누대춘부귀]
[훤천가무야풍류]

[zā dì lóu tái chūn fù guì ]
[xuān tiān gē wǔ yè fēng liú ]