[○○○●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍경불천산록]
[욱일동승만리홍]

[chūn fēng qīng fú qiān shān lǜ ]
[xù rì dōng shēng wàn lǐ hóng ]

[○●●○○●●]
[○○○●●○○]

[천상월명천리공]
[인간춘색구주동]

[tiān shàng yuè míng qiān lǐ gòng ]
[rén jiān chūn sè jiǔ zhōu tóng ]

[○●○○○●●]
[○○○●●○○]

[동거유류시의재]
[춘래신입화도중]

[dōng qù yóu liú shī yì zài ]
[chūn lái shēn rù huà tú zhōng ]

[○○●●○○●]
[○●○○●●○]

[산청수수풍광호]
[인수연풍희사다]

[shān qīng shuǐ xiù fēng guāng hǎo ]
[rén shòu nián fēng xǐ shì duō ]

[○○○●○○●]
[○●○○●●○]

[화승조로천지발]
[앵감춘풍백전명]

[huā chéng zhāo lù qiān zhī fā ]
[yīng gǎn chūn fēng bǎi zhuàn míng ]

[○○●●●○●]
[○●○○●●○]

[천증세월불증수]
[춘만인간복만문]

[tiān zēng suì yuè bù zēng shòu ]
[chūn mǎn rén jiān fú mǎn mén ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘회대지천봉수]
[일난신주만목영]

[chūn huí dà dì qiān fēng xiù ]
[rì nuǎn shén zhōu wàn mù róng ]

[●●○○○●●]
[○○○●●○○]

[욱일융화개유안]
[춘풍요예송앵후]

[xù rì róng hé kāi liǔ yǎn ]
[chūn fēng yáo yè sòng yīng hóu ]

[●●●○○●●]
[○○●●●○○]

[벽안우수앵어류]
[남천일난옥생향]

[bì àn yǔ shōu yīng yǔ liǔ ]
[lán tiān rì nuǎn yù shēng xiāng ]

[●●○○○●●]
[○○○●●○○]

[처처도화빈송난]
[연년춘색거환래]

[chù chù táo huā pín sòng nuǎn ]
[nián nián chūn sè qù hái lái ]

[●●○○○●●]
[○○○●●○○]

[일곡생가춘사해]
[천문등화야여년]

[yī qū shēng gē chūn sì hǎi ]
[qiān mén dēng huǒ yè rú nián ]

[●○○●○○●]
[●●○○●●○]

[일렴춘색문수류]
[만곡주광지용련]

[yī lián chūn sè mén chuí liǔ ]
[wàn hú zhū guāng dì yǒng lián ]

[●○○●○○●]
[●●○○●●○]

[구화등거운중괘]
[오채오산해상이]

[jiǔ huá dēng jù yún zhōng guà ]
[wǔ cǎi áo shān hǎi shàng yí ]

[○●○○○●●]
[●○○●●○○]

[삼오성교연월궐]
[만천등화철천구]

[sān wǔ xīng qiáo lián yuè què ]
[wàn qiān dēng huǒ chè tiān qú ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[삼천세계생가리]
[십이도성금수중]

[sān qiān shì jiè shēng gē lǐ ]
[shí èr dū chéng jǐn xiù zhōng ]