[●○○●○○●]
[○●○○●●○]

[봉반쌍궐호천외]
[오가삼산육해중]

[fèng pán shuāng què hú tiān wài ]
[áo jià sān shān lù hǎi zhōng ]

[●○●●○○●]
[○●○○●●○]

[봉서오채용함촉]
[오가삼산신결루]

[fèng shū wǔ cǎi lóng xián zhú ]
[áo jià sān shān shèn jié lóu ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[옥우무진천경벽]
[은화유염만가춘]

[yù yǔ wú chén qiān qǐng bì ]
[yín huā yǒu yàn wàn jiā chūn ]

[●●○○○●●]
[○○○●●○○]

[잡지누대춘부귀]
[훤천가무야풍류]

[zā dì lóu tái chūn fù guì ]
[xuān tiān gē wǔ yè fēng liú ]

[●○●●○○○]
[●●○○●●○]

[악동만호금오치]
[야시삼원옥루정]

[yuè tóng wàn hù jīn wú chí ]
[yè shì sān yuán yù lòu tíng ]

[○●○○○●●]
[○○●●●○○]

[등화교휘원야리]
[생가족옹월명중]

[dēng huǒ jiāo huī yuán yè lǐ ]
[shēng gē cù yōng yuè míng zhōng ]

[○○●●○○●]
[○●○○●●○]

[등동월색연천조]
[화겁춘한방월개]

[dēng tóng yuè sè lián tiān zhào ]
[huā qiè chūn hán bàng yuè kāi ]

[○●●○○●●]
[●○○●●○○]

[윤영잠이화수하]
[경광여괘옥루두]

[lún yǐng zàn yí huā shù xià ]
[jìng guāng rú guà yù lóu tóu ]

[○●○○○●●]
[○○○●●○○]

[금시등광유자월]
[주렴향습미인풍]

[jīn shì dēng guāng yóu zi yuè ]
[zhū lián xiāng xí měi rén fēng ]

[○●●○○●●]
[●○○●●○○]

[명촉송래천수옥]
[채운이하일천성]

[míng zhú sòng lái qiān shù yù ]
[cǎi yún yí xià yī tiān xīng ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[은화화수개가절]
[자기단광옹옥대]

[yín huā huǒ shù kāi jiā jié ]
[zǐ qì dān guāng yōng yù tái ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[한가송주인간랍]
[효각취회설리춘]

[hán jiā sòng zǒu rén jiān là ]
[xiǎo jiǎo chuī huí xuě lǐ chūn ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[청공일경현명월]
[야시천등조벽운]

[qíng kōng yī jìng xuán míng yuè ]
[yè shì qiān dēng zhào bì yún ]

[○○○●○○●]
[○●○○●●○]

[안전생산연년호]
[단결경영처처춘]

[ān quán shēng chǎn nián nián hǎo ]
[tuán jié jīng yíng chù chù chūn ]

[●○○●○○●]
[●●○○●●○]

[백년천지회원기]
[일통산하제태평]

[bǎi nián tiān dì huí yuán qì ]
[yī tǒng shān hé jì tài píng ]