[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍염록생재수]
[희우요개치부화]

[chūn fēng rǎn lǜ shēng cái shù ]
[xǐ yǔ jiāo kāi zhì fù huā ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍입호인인희]
[서기영정사사흥]

[chūn fēng rù hù rén rén xǐ ]
[ruì qì yíng tíng shì shì xīng ]

[○○●●○○●]
[○●○○●●○]

[춘풍송난화영호]
[과기흥농복만문]

[chūn fēng sòng nuǎn huā yíng hù ]
[kē jì xīng nóng fú mǎn mén ]

[○○●●●○●]
[●●●○○●○]

[춘풍송난과신기]
[특색탈빈분소강]

[chūn fēng sòng nuǎn kuà xīn jì ]
[tè sè tuō pín bēn xiǎo kāng ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍세전지변류]
[욱일농장영상매]

[chūn fēng xì jiǎn chí biān liǔ ]
[xù rì nóng zhuāng lǐng shàng méi ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍엄영천문류]
[벽간영회십리화]

[chūn fēng yǎn yìng qiān mén liǔ ]
[bì jiàn yíng huí shí lǐ huā ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍엄영천문류]
[난우최개만경화]

[chūn fēng yǎn yìng qiān mén liǔ ]
[nuǎn yǔ cuī kāi wàn jìng huā ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍이저화천수]
[여일빈첨과만주]

[chūn fēng yǐ zháo huā qiān shù ]
[lì rì pín tiān guǒ wàn zhū ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍유의소천훼]
[호우지시윤백화]

[chūn fēng yǒu yì sū qiān huì ]
[hǎo yǔ zhī shí rùn bǎi huā ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘풍저의산산록]
[혜정귀심처처춘]

[chūn fēng zhuó yì shān shān lǜ ]
[huì zhèng guī xīn chù chù chūn ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘회대지풍광호]
[복만신주기상신]

[chūn huí dà dì fēng guāng hǎo ]
[fú mǎn shén zhōu qì xiàng xīn ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘회대지천산수]
[복도인간만상신]

[chūn huí dà dì qiān shān xiù ]
[fú dào rén jiān wàn xiàng xīn ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘회대지산하수]
[일난신주기상신]

[chūn huí dà dì shān hé xiù ]
[rì nuǎn shén zhōu qì xiàng xīn ]

[○○○●○○●]
[●●○○●●○]

[춘회화하풍운장]
[일조신주사화신]

[chūn huí huá xià fēng yún zhuàng ]
[rì zhào shén zhōu sì huà xīn ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[춘련부부서민의]
[폭죽성성사국은]

[chūn lián fù fù shū mín yì ]
[bào zhú shēng shēng xiè guó ēn ]