[●●○○○●●]
[●○○●●○○]

[요안굉도등영월]
[동인춘색화중시]

[yào yǎn hóng tú dēng yìng yuè ]
[dòng rén chūn sè huà zhōng shī ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[자유청풍영영수]
[유류정기만건곤]

[zì yǒu qīng fēng yíng lǐng xiù]
[wéi liú zhèng qì mǎn qián kūn ]

[○●●○○●●]
[○○○●●○○]

[화목향양춘불로]
[화류개도경무변]

[huā mù xiàng yáng chūn bù lǎo ]
[huá liú kāi dào jǐng wú biān ]

[○●○○○●●]
[○○●●●○○]

[화류신춘앵연무]
[풍운성세준기치]

[huā liǔ xīn chūn yīng yàn wǔ ]
[fēng yún shèng shì jùn qí chí ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[서애영문춘재호]
[홍기인로마양제]

[ruì ǎi yíng mén chūn zài hù ]
[hóng qí yǐn lù mǎ yáng tí ]

[○○●●○○●]
[●●○○●●○]

[인환마규승평세]
[연어앵가금수춘]

[rén huān mǎ jiào shēng píng shì ]
[yàn yǔ yīng gē jǐn xiù chūn ]

[○○●●○○●]
[○●○○●●○]

[인환마규풍수세]
[사무용등개혁조]

[rén huān mǎ jiào fēng shōu suì ]
[shī wǔ lóng téng gǎi gé cháo ]

[○●○○○●●]
[●○○●●○○]

[인득춘풍우득초]
[국양위력마양제]

[rén dé chūn fēng niú dé cǎo ]
[guó yáng wēi lì mǎ yáng tí ]

[●○●●○○●]
[○●○○●●○]

[수여벽옥산여대]
[인분웅심마분제]

[shuǐ rú bì yù shān rú dài ]
[rén fèn xióng xīn mǎ fèn tí ]

[●●○○○●●]
[○○○●●○○]

[세기춘풍취녹야]
[중화신마소신정]

[shì jì chūn fēng chuī lǜ yě ]
[zhōng huá shén mǎ xiào xīn chéng ]

[○●○○○●●]
[○○●●●○○]

[시대강음최쾌마]
[중화특색장금구]

[shí dài qiáng yīn cuī kuài mǎ ]
[zhōng huá tè sè zhuàng jīn ōu ]

[●●●○○●●]
[●○●●●○○]

[십리조앵명난수]
[일군준마약웅관]

[shí lǐ zǎo yīng míng nuǎn shù ]
[yī qún jùn mǎ yuè xióng guān ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[위무휘편음노기]
[비홍발묵화신구]

[wèi wǔ huī biān yín lǎo jì ]
[bēi hóng pō mò huà shén jū ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[위업천추인분지]
[정도만리마시풍]

[wěi yè qiān qiū rén fèn zhì ]
[zhēng tú wàn lǐ mǎ sī fēng ]

[●●○○○●●]
[○○●●●○○]

[마규인환분욱일]
[풍치전체분정정]

[mǎ jiào rén huān bēn xù rì ]
[fēng chí diàn chè fèn zhēng chéng ]