두보 칠언율시 [杜甫七言律詩; 杜甫七言律诗]

[행서체] [위비체] [예서체] [초서체]

7일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
陪: 모실 배. 啄: 쫄 탁. 鵁: 해오라기 교. 鶄: 푸른 백로 청.
鸂=䳶: 비오리 계. 鶒=鷘: 뜸부기 칙. 髮: 터럭 발. 迹: 자취 적.
豈: 어찌 기. 傍: 곁 방. 瓜: 오이 과.

[작탁강두황류화] [què zhuó jiāng tóu huáng liǔ huā]
[교청계칙만청사] [xī chì mǎn qíng shā]
[자지백발비춘사] [zì zhī bái fā fēi chūn shì]
[차진방존연물화] [qiě jìn fāng zūn liàn wù huá]
[근시즉금난랑적] [jìn shì jí jīn nán làng jì]
[차신나득갱무가] [cǐ shēn nà dé gèng wú jiā]
[장인문력유강건] [zhàng rén wén lì yóu qiáng jiàn]
[기방청문학종과] [qǐ bàng qīng mén xué zhǒng guā]

[麻] 운목
6일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
虔: 공경할 건. 貶: 낮출 폄. 樗: 가죽나무 저. 鬢: 살쩍 빈.
譴: 꾸짖을 견. 蒼: 푸를 창. 당황할 창. 惶: 두려울 황.
邂: 만날 해. 逅: 만날 후. 餞: 보낼 전. 遲: 더딜 지. 訣: 이별할 결.

[정공저산빈성사] [zhèng gōng chū sàn bìn chéng sī]
[주후상칭노화사] [jiǔ hòu cháng chēng lǎo huà shī]
[만리상심엄견일] [wàn lǐ shāng xīn yán qiǎn rì]
[백년수사중흥시] [bǎi nián chuí sǐ zhōng xìng shí]
[창황이취장도왕] [cāng huáng yǐ jiù zhǎng tú wǎng]
[해후무단출전지] [xiè hòu wú duān chū jiàn chí]
[편여선생응영결] [biàn yǔ xiān shēng yīng yǒng jué]
[구중천로진교기] [jiǔ zhòng quán lù jìn jiāo qī]

[支] 운목
5일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
旻: 하늘 민. 淚: 눈물 루. 潺: 졸졸 흐를 잔. 湲: 흐를 원.
棊=棋=碁: 바둑 기. 尋: 찾을 심. 澗: 산골물 간.
袈: 가사 가. 裟: 가사 사. 泛: 뜰 범. 醉: 취할 취.

[불견민공삼십년] [bú jiàn mín gōng sān shí nián]
[대서기여누잔원] [fēng shū jì yǔ lèi chán yuán]
[구래호사금능부] [jiù lái hǎo shì jīn néng fǒu]
[노거신시수여전] [lǎo qù xīn shī shuí yǔ chuán]
[기국동수심간죽] [qí jú dòng suí xún jiàn zhú]
[가사억상범호선] [jiā shā yì shàng fàn hú chuán]
[문군화아위관재] [wén jūn huà wǒ wéi guān zài]
[두백혼혼지취면] [tóu bái hūn hūn zhī zuì mián]

[先] 운목
4일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
縣: 고을 현. 澗: 산골물 간. 濱: 물가 빈. 牖: 들창 유.
憑: 기댈 빙. 巢: 새집 소. 蜂: 벌 봉. 趁: 쫓을 진.

[정현정자간지빈] [zhèng xiàn tíng zǐ jiàn zhī bīn]
[호유빙고발흥신] [hù yǒu píng gāo fā xìng xīn]
[운단악련임대로] [yún duàn yuè lián lín dà lù]
[천청궁류암장춘] [tiān qíng gōng liǔ àn zhǎng chūn]
[소변야작군기연] [cháo biān yě què qún qī yàn]
[화저산봉원진인] [huā dǐ shān fēng yuǎn chèn rén]
[갱욕제시만청죽] [gèng yù tí shī mǎn qīng zhú]
[만래유독공상신] [wǎn lái yōu dú kǒng shāng shén]

[眞] 운목
3일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
崚: 험준할 릉. 嶒: 높을 증. 높고 험할 쟁. 竦: 공경할 송.
杖: 지팡이 장. 拄: 버틸 주. 盆: 동이 분. 箭: 화살 전.
栝: 노송나무 괄. 稍: 점점 초. 尋: 찾을 심.

[서악릉증송처존] [xī yuè líng zhēng sǒng chù zūn]
[제봉나립여아손] [zhū fēng luó lì sì ér sūn]
[안득선인구절장] [ān dé xiān rén jiǔ jiē zhàng]
[주도옥녀세두분] [zhǔ dào yù nǚ xǐ tóu pén]
[거상입곡무귀로] [chē xiāng rù gǔ wú guī lù]
[전괄통천유일문] [jiàn guā tōng tiān yǒu yī mén]
[초대서풍량랭후] [shāo dài xī fēng liáng lěng hòu]
[고심백제문진원] [gāo xún bái dì wèn zhēn yuán]

[元] 운목
2일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
遣: 보낼 견. 茲: 불을 자. 이 자. 捧: 받들 봉.
御: 거느릴 어. 牀=床: 평상 상. 鵷: 원추새 원.
鵷: 원추새 원. 趨: 달아날 추. 氛: 기운 분. 氳: 기운 어릴 온.
陪: 모실 배. 顛: 엎드러질 전. 裳: 치마 상. 錯: 어긋날 착.

[거세자진봉어상] [qù suì zī chén pěng yù chuáng]
[오경삼점입원행] [wǔ gèng sān diǎn rù yuān háng]
[욕지추주상심지] [yù zhī qū zǒu shāng xīn dì]
[정상분온만안향] [zhèng xiǎng fēn yūn mǎn yǎn xiāng]
[무로종용배어소] [wú lù cóng róng péi yǔ xiào]
[유시전도저의상] [yǒu shí diān dǎo zhe yī shang]
[하인착억궁수일] [hé rén cuò yì qióng chóu rì]
[수일수수일선장] [chóu rì chóu suí yī xiàn zhǎng]

[陽] 운목
1일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
遣: 보낼 견. 逍: 노닐 소. 遙: 멀 요. 麒: 기린 기.
麟: 기린 린. 爐: 화로 로. 煙: 연기 연. 堪: 견딜 감.

[억작소요공봉반] [yì zuó xiāo yáo gòng fèng bān]
[거년금일시용안] [qù nián jīn rì shì lóng yán]
[기린부동노연상] [qí lín bú dòng lú yān shàng]
[공작서개선영환] [kǒng què xú kāi shàn yǐng hái]
[옥궤유래천북극] [yù jǐ yóu lái tiān běi jí]
[주의지재전중간] [zhū yī zhī zài diàn zhōng jiān]
[고성차일감장단] [gū chéng cǐ rì kān cháng duàn]
[수대한운설만산] [chóu duì hán yún xuě mǎn shān]

[刪] 운목
오늘!
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
蜀: 나라 이름 촉. 丞: 정승 승. 尋: 찾을 심.
堦=階: 섬돌 계. 隔: 사이 뜰 격. 鸝: 꾀꼬리 리.
顧: 돌아볼 고. 頻: 자주 빈. 捷: 빠를 첩. 襟: 옷깃 금.

[승상사당하처심] [chéng xiàng cí táng hé chù xún]
[금관성외백삼삼] [jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn]
[영계벽초자춘색] [yìng jiē bì cǎo zì chūn sè]
[격엽황리공호음] [gé yè huáng lí kōng hǎo yīn]
[삼고빈번천하계] [sān gù pín fán tiān xià jì]
[양조개제노신심] [liǎng cháo kāi jì lǎo chén xīn]
[출사미첩신선사] [chū shī wèi jié shēn xiān sǐ]
[장사영웅누만금] [zhǎng shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn]

[侵] 운목
1일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
卜: 점 복. 浣: 빨 완. 塘: 못 당. 澄: 맑을 징.
銷: 녹일 소. 蜻: 잠자리 청. 蜓: 잠자리 정. 수궁 정.
鸂: 비오리 계. 鶒: 뜸부기 칙. 堪: 견딜 감.

[완화유수수서두] [huàn huā liú shuǐ shuǐ xī tóu]
[주인위복임당유] [zhǔ rén wéi bo lín táng yōu]
[이지출곽소진사] [yǐ zhī chū guō shǎo chén shì]
[갱유징강소객수] [gèng yǒu chéng jiāng xiāo kè chóu]
[무수청정제상하] [wú shù qīng tíng qí shàng xià]
[일쌍계칙대침부] [yī shuāng xī chì duì chén fú]
[동행만리감승흥] [dōng háng wàn lǐ kān chéng xìng]
[수향산음상소주] [xū xiàng shān yīn shàng xiǎo zhōu]

[尤] 운목
2일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
棲: 깃들일 서. 僻: 궁벽할 벽. 豈: 어찌 기. 驚: 놀랄 경.
漫: 흩어질 만. 淹: 담글 엄. 麤: 거칠 추. 糲: 현미 려.
餐: 밥 찬. 嫌: 싫어할 혐. 欄: 난간 란.

[유서지벽경과소] [yōu qī dì pì jīng guò shǎo]
[노병인부재배난] [lǎo bìng rén fú zài bài nán]
[기유문장경해내] [qǐ yǒu wén zhāng jīng hǎi nèi]
[만로거마주강간] [màn láo chē mǎ zhù jiāng gàn]
[경일엄류가객좌] [jìng rì yān liú jiā kè zuò]
[백년추려부유찬] [bǎi nián cū lì fǔ rú cān]
[불혐야외무공급] [bú xián yě wài wú gòng gěi]
[승흥환래간약란] [chéng xìng hái lái kàn yào lán]

[寒] 운목
3일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
潭: 못 담. 滄: 큰 바다 창. 翠: 푸를 취. 篠=筿=筱: 조릿대 소.
娟: 예쁠 염. 裛: 향내 밸 읍. 蕖: 연꽃 거. 冉: 나아갈 염.
飢: 주릴 기. 稚: 어릴 치. 淒: 쓸쓸할 처. 涼: 서늘할 량.
填: 메울 전. 溝: 도랑 구. 壑: 골 학. 疎: 성길 소.

[만리교서일초당] [wàn lǐ qiáo xī yī cǎo táng]
[백화담수즉창랑] [bǎi huā tán shuǐ jí cāng làng]
[풍함취소연연정] [fēng hán cuì xiǎo juān juān jìng]
[우읍홍거염염향] [yǔ yì hóng qú rǎn rǎn xiāng]
[후록고인서단절] [hòu lù gù rén shū duàn jué]
[항기치자색처량] [héng jī zhì zǐ sè qī liáng]
[욕전구학유소방] [yù tián gōu hè wéi shū fàng]
[자소광부노갱광] [zì xiào kuáng fū lǎo gèng kuáng]

[陽] 운목
4일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
蔭: 그늘 음. 茅: 띠 모. 俯: 구부릴 부. 榿: 오리나무 기.
礙: 거리낄 애. 籠: 대바구니 롱. 梢: 나뭇가지 끝 초.
頻: 자주 빈. 巢: 새집 소. 旁: 곁 방. 錯: 어긋날 착.
嬾=懶: 게으를 란. 惰: 게으를 타. 嘲: 비웃을 조.

[배곽당성음백모] [bèi guō táng chéng yīn bái máo]
[연강노숙부청교] [yuán jiāng lù shú fǔ qīng jiāo]
[기림애일음풍엽] [qī lín ài rì yín fēng yè]
[농죽화연적로초] [lóng zhú hé yān dī lù shāo]
[잠지비오장수자] [zàn zhǐ fēi wū jiāng shù zǐ]
[빈래어연정신소] [pín lái yǔ yàn dìng xīn cháo]
[방인착비양웅택] [páng rén cuò bǐ yáng xióng zhái]
[난타무심작해조] [lǎn duò wú xīn zuò jiě cháo]

[肴] 운목
5일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
艇: 배 정. 畝: 이랑 무. 窗: 창 창. 稚: 어릴 치.
蛺: 나비 협. 蝶: 나비 접. 蔕: 꼭지 체. 芙: 연꽃 부.
蓉: 연꽃 용. 茗: 차 싹 명. 蔗: 사탕수수 자. 攜: 이끌 휴.
瓷: 사기그릇 자. 甖=罌: 술 단지 앵. 缸: 항아리 항.

[남경구객경남무] [nán jīng jiǔ kè gēng nán mǔ]
[북망상신좌북창] [běi wàng shāng shén zuò běi chuāng]
[주인노처승소정] [zhòu yǐn lǎo qī chéng xiǎo tǐng]
[청간치자욕청강] [qíng kàn zhì zǐ yù qīng jiāng]
[구비협접원상축] [jù fēi jiá dié yuán xiàng zhú]
[병체부용본자쌍] [bìng dì fú róng běn zì shuāng]
[명음자장휴소유] [míng yǐn zhè jiāng xié suǒ yǒu]
[자앵무사옥위항] [cí yīng wú xiè yù wéi gāng]

[江] 운목
6일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
荆: 가시나무 형. 謫: 귀양 갈 적. 樽: 술통 준. 俎: 도마 조.
憑: 기댈 빙. 淚: 눈물 루. 瞿: 놀랄 구. 灧=滟: 출렁거릴 염.
澦: 강 이름 여(예). 堆: 쌓을 퇴.

[고억형주취사마] [kǔ yì jīng zhōu zuì sī mǎ]
[적관준조정상개] [zhé guān zūn zǔ dìng cháng kāi]
[구강일락성하처] [jiǔ jiāng rì luò xǐng hé chù]
[일주관두면기회] [yī zhù guān tóu mián jǐ huí]
[가련회포향인진] [kě lián huái bào xiàng rén jìn]
[욕문평안무사래] [yù wèn píng ān wú shǐ lái]
[고빙금수장쌍루] [gù píng jǐn shuǐ jiāng shuāng lèi]
[호과구당염여퇴] [hǎo guò qú táng yàn yù duī]

[灰] 운목
7일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
鷗: 갈매기 구. 棊=棋=碁: 바둑 기. 稚: 어릴 치.
敲: 두드릴 고. 鍼: 침 침. 釣: 낚을 조. 鉤: 갈고리 구.
微: 작을 미. 軀: 몸 구.

[청강일곡포촌류] [qīng jiāng yī qǔ bào cūn liú]
[장하강촌사사유] [zhǎng xià jiāng cūn shì shì yōu]
[자거자래당상연] [zì qù zì lái táng shàng yàn]
[상친상근수중구] [xiàng qīn xiàng jìn shuǐ zhōng ōu]
[노처화지위기국] [lǎo qī huà zhǐ wéi qí jú]
[치자고침작조구] [zhì zǐ qiāo zhēn zuò diào gōu]
[다병소수유약물] [duō bìng suǒ xū wéi yào wù]
[미구차외갱하구] [wēi qū cǐ wài gèng hé qiú]

[尤] 운목
두보칠언율시_행서