두보 칠언율시 [杜甫七言律詩; 杜甫七言律诗]

[행서체] [위비체] [예서체] [초서체]

7일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
夔: 조심할 기. 猨: 원숭이 원. 淚: 눈물 루. 隨: 따를 수.
槎: 나무 벨 차. 떼 사. 爐: 화로 로. 違: 어긋날 위.
枕: 베개 침. 堞: 성가퀴 첩. 笳: 호드기 가. 藤: 등나무 등.
蘿: 쑥 라. 暎=映: 비칠 영. 蘆: 갈대 로. 荻: 물억새 적.

[기부고성낙일사] [kuí fǔ gū chéng luò rì xié]
[매의남두망경화] [měi yī nán dòu wàng jīng huá]
[청원실하삼성루] [tīng yuán shí xià sān shēng lèi]
[봉사허수팔월사] [fèng shǐ xū suí bā yuè chá]
[화성향로위복침] [huà shěng xiāng lú wéi fú zhěn]
[산루분첩은비가] [shān lóu fěn dié yǐn bēi jiā]
[청간석상등라월] [qǐng kàn shí shàng téng luó yuè]
[이영주전노적화] [yǐ yìng zhōu qián lú dí huā]

[麻] 운목
6일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
暉: 빛 휘. 翠: 푸를 취. 汎: 넓을 범. 匡: 바를 광.
衡: 저울대 형. 薄: 엷을 박. 違: 어긋날 위. 賤: 천할 천.
陵: 언덕 릉. 輕: 가벼울 경. 肥: 살찔 비.

[천가산곽정조휘] [qiān jiā shān guō jìng cháo huī]
[일일강루좌취미] [yī rì jiāng lóu zuò cuì wēi]
[신숙어인환범범] [xìn xiǔ yú rén hái fàn fàn]
[청추연자고비비] [qīng qiū yàn zǐ gù fēi fēi]
[광형항소공명박] [kuāng héng kàng shū gōng míng báo]
[유향전경심사위] [liú xiàng chuán jīng xīn shì wéi]
[동학소년다불천] [tóng xué shǎo nián duō bú jiàn]
[오릉의마자경비] [wǔ líng yī mǎ zì qīng féi]

[微] 운목
5일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
弈: 바둑 혁. 棊=棋=碁: 바둑 기. 悲: 슬플 비. 昔: 옛 석.
鼓: 북 고. 振: 떨칠 진. 征: 칠 정. 遲: 더딜 지.
寂: 고요할 적. 寞: 고요할 막. 冷: 찰 랭.

[문도장안사혁기] [wén dào zhǎng ān sì yì qí]
[백년세사불승비] [bǎi nián shì shì bú shèng bēi]
[왕후제택개신주] [wáng hóu dì zhái jiē xīn zhǔ]
[문무의관이석시] [wén wǔ yī guàn yì xī shí]
[직북관산금고진] [zhí běi guān shān jīn gǔ zhèn]
[정서거마우서지] [zhēng xī chē mǎ yǔ shū chí]
[어룡적막추강랭] [yú lóng jì mò qiū jiāng lěng]
[고국평거유소사] [gù guó píng jū yǒu suǒ sī]

[支] 운목
4일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
蓬: 쑥 봉. 萊: 명아주 래. 闕: 대궐 궐. 莖: 줄기 경.
霄: 하늘 소. 瑤: 아름다운 옥 요. 降: 내릴 강. 函: 함 함.
紫: 자줏빛 자. 雉: 꿩 치. 繞: 두를 요. 鱗: 비늘 린.
臥: 누울 와. 滄: 큰 바다 창. 驚: 놀랄 경. 瑣: 자질구레할 쇄.

[봉래궁궐대남산] [péng lái gōng què duì nán shān]
[승로금경소한간] [chéng lù jīn jīng xiāo hàn jiān]
[서망요지강왕모] [xī wàng yáo chí jiàng wáng mǔ]
[동래자기만함관] [dōng lái zǐ qì mǎn hán guān]
[운이치미개궁선] [yún yí zhì wěi kāi gōng shàn]
[일요용린식성안] [rì rào lóng lín shí shèng yán]
[일와창강경세만] [yī wò cāng jiāng jīng suì wǎn]
[기회청쇄조조반] [jǐ huí qīng suǒ diǎn cháo bān]

[刪] 운목
3일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
瞿: 놀랄 구. 峽: 골짜기 협. 煙: 연기 연. 萼: 꽃받침 악.
夾: 낄 협. 芙: 연꽃 부. 蓉: 연꽃 용. 苑: 나라 동산 원.
簾: 발 렴. 繡: 수놓을 수. 錦: 비단 금. 纜: 닻줄 람.
檣: 돛대 장. 鷗: 갈매기 구. 憐: 불쌍히 여길 린. 秦: 성씨 진.

[구당협구곡강두] [qú táng xiá kǒu qǔ jiāng tóu]
[만리풍연접소추] [wàn lǐ fēng yān jiē sù qiū]
[화악협성통어기] [huā è jiá chéng tōng yù qì]
[부용소원입변수] [fú róng xiǎo yuàn rù biān chóu]
[주렴수주위황학] [zhū lián xiù zhù wéi huáng hè]
[금람아장기백구] [jǐn lǎn yá qiáng qǐ bái ōu]
[회수가련가무지] [huí shǒu kě lián gē wǔ dì]
[진중자고제왕주] [qín zhōng zì gǔ dì wáng zhōu]

[尤] 운목
2일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
昆: 맏 곤. 旌: 기 정. 旗: 기 기. 織: 짤 직. 機: 틀 기.
鯨: 고래 경. 鱗: 비늘 린. 漂: 떠다닐 표. 菰: 줄 고.
蓮: 연꽃 련. 墜: 떨어질 추. 塞: 변방 새. 翁: 늙은이 옹.

[곤명지수한시공] [kūn míng chí shuǐ hàn shí gōng]
[무제정기재안중] [wǔ dì jīng qí zài yǎn zhōng]
[직녀기사허월야] [zhī nǚ jī sī xū yè yuè]
[석경인갑동추풍] [shí jīng lín jiǎ dòng qiū fēng]
[파표고미침운흑] [bō piāo gū mǐ shěn yún hēi]
[노랭연방추분홍] [lù lěng lián fáng zhuì fěn hóng]
[관새극천유조도] [guān sāi jí tiān wéi niǎo dào]
[강호만지일어옹] [jiāng hú mǎn dì yī yú wēng]

[東] 운목
1일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
昆: 맏 곤. 逶: 구불구불 갈 위. 迤: 비스듬할 이.
紫: 자줏빛 자. 渼: 물놀이(수면에 잔물결이 이는 현상) 미.
陂: 방죽 피. 稻: 벼 도. 啄: 쫄 탁. 鸚: 앵무새 앵. 鵡: 앵무새 무.
粒: 낟알 립. 棲: 깃들일 서. 侶: 짝 려. 綵: 비단 채.

[곤오어숙자위이] [kūn wú yù xiǔ zì wēi yǐ]
[자각봉음입미피] [zǐ gé fēng yīn rù měi bēi]
[향도탁여앵무립] [xiāng dào zhuó yú yīng wǔ lì]
[벽오서로봉황지] [bì wú qī lǎo fèng huáng zhī]
[가인습취춘상문] [jiā rén shí cuì chūn xiàng wèn]
[선려동주만갱이] [xiān lǚ tóng zhōu wǎn gèng yí]
[채필석유간기상] [cǎi bǐ xī yóu gàn qì xiàng]
[백두음망고저수] [bái tóu yín wàng kǔ dī chuí]

[支] 운목
오늘!
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
詠: 읊을 영. 跡: 발자취 적. 漂: 떠다닐 표. 泊: 머무를 박.
離: 떠날 리. 峽: 골짜기 협. 淹: 담글 엄. 羯: 불깐 양 갈.
賴: 의뢰할 뢰. 庾: 곳집 유. 蕭: 쓸쓸할 소. 瑟: 큰 거문고 슬.

[지리동북풍진제] [zhī lí dōng běi fēng chén jì]
[표박서남천지간] [piāo bó xī nán tiān dì jiān]
[삼협누대엄일월] [sān xiá lóu tái yān rì yuè]
[오계의복공운산] [wǔ xī yī fú gòng yún shān]
[갈호사주종무뢰] [jié hú shì zhǔ zhōng wú lài]
[사객애시차미환] [cí kè āi shí qiě wèi hái]
[유신평생최소슬] [yǔ xìn píng shēng zuì xiāo sè]
[모년시부동강관] [mù nián shī fù dòng jiāng guān]

[刪] 운목
1일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
搖: 흔들 요. 悵: 원망할 창. 灑: 뿌릴 쇄. 淚: 눈물 루.
蕭: 쓸쓸할 소. 藻: 마름 조. 豈: 어찌 기. 泯: 망할 민.

[요락심지송옥비] [yáo luò shēn zhī sòng yù bēi]
[풍류유아역오사] [fēng liú rú yǎ yì wú shī]
[창망천추일쇄루] [chàng wàng qiān qiū yī sǎ lèi]
[소조이대부동시] [xiāo tiáo yì dài bú tóng shí]
[강산고택공문조] [jiāng shān gù zhái kōng wén zǎo]
[운우황대기몽사] [yún yǔ huāng tái qǐ mèng sī]
[최시초궁구민멸] [zuì shì chǔ gōng jù mǐn miè]
[주인지점도금의] [zhōu rén zhǐ diǎn dào jīn yí]

[支] 운목
2일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
壑: 골 학. 赴: 다다를 부. 荆: 가시나무 형. 妃: 왕비 비.
紫: 자줏빛 자. 朔: 초하루 삭. 漠: 넓을 막. 塚: 무덤 총.
環: 고리 환. 佩: 찰 패. 魂: 넋 혼. 載: 실을 재.
琵: 비파 비. 琶: 비파 파. 胡: 되 호. 怨: 원망할 원.

[군산만학부형문] [qún shān wàn hè fù jīng mén]
[생장명비상유촌] [shēng zhǎng míng fēi shàng yǒu cūn]
[일거자대연삭막] [yī qù zǐ tái lián shuò mò]
[독류청총향황혼] [dú liú qīng zhǒng xiàng huáng hūn]
[화도성식춘풍면] [huà tú shěng shí chūn fēng miàn]
[환패공귀월야혼] [huán pèi kōng guī yuè yè hún]
[천재비파작호어] [qiān zǎi pí pá zuò hú yǔ]
[분명원한곡중론] [fèn míng yuàn hèn qǔ zhōng lùn]

[元] 운목
3일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
蜀: 나라 이름 촉. 窺: 엿볼 규. 峽: 골짜기 협. 崩: 무너질 붕.
翠: 푸를 취. 殿: 전각 전. 廟: 사당 묘. 杉: 삼나무 삼.
巢: 새집 소. 伏: 엎드릴 복. 臘: 섣달 랍. 翁: 늙은이 옹.
侯: 제후 후. 祠: 사당 사. 鄰: 이웃 린. 祀: 제사 사.

[촉주규오행삼협] [shǔ zhǔ kuī wú xìng sān xiá]
[붕년역재영안궁] [bēng nián yì zài yǒng ān gōng]
[취화상상공산리] [cuì huá xiǎng xiàng kōng shān lǐ]
[옥전허무야사중] [yù diàn xū wú yě sì zhōng]
[고묘삼송소수학] [gǔ miào shān sōng cháo shuǐ hè]
[세시복랍주촌옹] [suì shí fú là zǒu cūn wēng]
[무후사옥상린근] [wǔ hóu cí wū cháng lín jìn]
[일체군신제사동] [yī tǐ jūn chén jì sì tóng]

[東] 운목
4일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
葛: 칡 갈. 肅: 엄숙할 숙. 據: 근거 거. 紆: 굽을 우.
籌: 살 주. 霄: 하늘 소. 伯: 맏 백. 蕭: 쓸쓸할 소.
祚: 복 조. 恢: 넓을 회. 決: 결단할 결. 殲: 다 죽일 섬.

[제갈대명수우주] [zhū gě dà míng chuí yǔ zhòu]
[종신유상숙청고] [zōng chén yí xiàng sù qīng gāo]
[삼분할거우주책] [sān fèn gē jù yū chóu cè]
[만고운소일우모] [wàn gǔ yún xiāo yī yǔ máo]
[백중지간견이려] [bó zhòng zhī jiān jiàn yī lǚ]
[지휘약정실소조] [zhǐ huī ruò dìng shī xiāo cáo]
[복이한조난회복] [yùn yí hàn zuò zhōng nán fù]
[지결신섬군무로] [zhì jué shēn jiān jūn wù láo]

[豪] 운목
5일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
陵: 언덕 릉. 虜: 사로잡을 로. 昨: 어제 작. 葬: 장사지낼 장.
盌=碗: 주발 완. 汗: 땀 한. 戎: 병장기 융. 逼: 핍박할 핍.
閃: 번쩍일 섬. 旗: 기 기. 殷: 성할 은. 涇: 통할 경.
渭: 물 이름 위. 莫: 말 막. 破: 깨뜨릴 파. 顏: 얼굴 안.

[한조능묘대남산] [hàn cháo líng mù duì nán shān]
[호로천추상입관] [hú lǔ qiān qiū shàng rù guān]
[작일옥어몽장지] [zuó rì yù yú méng zàng dì]
[조시금완출인간] [zǎo shí jīn wǎn chū rén jiān]
[견수한마서융핍] [jiàn chóu hàn mǎ xī róng bī]
[증섬주기북두은] [céng shǎn zhū qí běi dòu yīn]
[다소재관수경위] [duō shǎo cái guān shǒu jīng wèi]
[장군차막파수안] [jiāng jūn qiě mò pò chóu yán]

[刪] 운목
6일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
築: 쌓을 축. 擬: 비길 의. 驕: 교만할 교. 拔: 뽑을 발.
旌: 기 정. 豈: 어찌 기. 煩: 번거로울 번. 紇: 묶을 흘.
翻: 날 번. 朔: 초하루 삭. 潼: 물 이름 동. 隘: 좁을 애.
晉: 나아갈 진. 稷: 피 직. 荅: 좀콩 답. 대답 답(=答).

[한공본의축삼성] [hán gōng běn yì zhù sān chéng]
[의절천교발한정] [nǐ jué tiān jiāo bá hàn jīng]
[기위진번회흘마] [qǐ wèi jìn fán huí gē mǎ]
[번연원구삭방병] [fān rán yuǎn jiù shuò fāng bīng]
[호래불각동관애] [hú lái bú jiào tóng guān ài]
[용기유문진수청] [lóng qǐ yóu wén jìn shuǐ qīng]
[독사지존우사직] [dú shǐ zhì zūn yōu shè jì]
[제군하이답승평] [zhū jūn hé yǐ dá shēng píng]

[庚] 운목
7일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
洛: 물 이름 락. 烽: 봉화 봉. 秦: 성씨 진. 滄: 큰 바다 창.
禹: 성씨 우. 薊: 삽주 계. 堯: 요임금 요. 衮: 곤룡포 곤.
職: 직분 직. 預: 맡길 예. 儲: 쌓을 저. 稍: 점점 초.
臨: 임할 림. 肯: 즐길 긍. 銷: 녹일 소.

[낙양궁전화위봉] [luò yáng gōng diàn huà wéi fēng]
[휴도진관백이중] [xiū dào qín guān bǎi èr zhòng]
[창해미전귀우공] [cāng hǎi wèi quán guī yǔ gòng]
[계문하처진요봉] [jì mén hé chù jìn yáo fēng]
[조정곤직수다예] [cháo tíng gǔn zhí suī duō yù]
[천하군저부자공] [tiān xià jūn chǔ bú zì gòng]
[초희임변왕상국] [shāo xǐ lín biān wáng xiàng guó]
[긍소금갑사춘농] [kěn xiāo jīn jiǎ shì chūn nóng]

[冬] 운목
두보칠언율시_행서