두보 칠언율시 [杜甫七言律詩; 杜甫七言律诗]

[행서체] [위비체] [예서체] [초서체]

7일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
葛: 칡 갈. 肅: 엄숙할 숙. 據: 근거 거. 紆: 굽을 우.
籌: 살 주. 霄: 하늘 소. 伯: 맏 백. 蕭: 쓸쓸할 소.
祚: 복 조. 恢: 넓을 회. 決: 결단할 결. 殲: 다 죽일 섬.

[제갈대명수우주] [zhū gě dà míng chuí yǔ zhòu]
[종신유상숙청고] [zōng chén yí xiàng sù qīng gāo]
[삼분할거우주책] [sān fèn gē jù yū chóu cè]
[만고운소일우모] [wàn gǔ yún xiāo yī yǔ máo]
[백중지간견이려] [bó zhòng zhī jiān jiàn yī lǚ]
[지휘약정실소조] [zhǐ huī ruò dìng shī xiāo cáo]
[복이한조난회복] [yùn yí hàn zuò zhōng nán fù]
[지결신섬군무로] [zhì jué shēn jiān jūn wù láo]

[豪] 운목
6일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
陵: 언덕 릉. 虜: 사로잡을 로. 昨: 어제 작. 葬: 장사지낼 장.
盌=碗: 주발 완. 汗: 땀 한. 戎: 병장기 융. 逼: 핍박할 핍.
閃: 번쩍일 섬. 旗: 기 기. 殷: 성할 은. 涇: 통할 경.
渭: 물 이름 위. 莫: 말 막. 破: 깨뜨릴 파. 顏: 얼굴 안.

[한조능묘대남산] [hàn cháo líng mù duì nán shān]
[호로천추상입관] [hú lǔ qiān qiū shàng rù guān]
[작일옥어몽장지] [zuó rì yù yú méng zàng dì]
[조시금완출인간] [zǎo shí jīn wǎn chū rén jiān]
[견수한마서융핍] [jiàn chóu hàn mǎ xī róng bī]
[증섬주기북두은] [céng shǎn zhū qí běi dòu yīn]
[다소재관수경위] [duō shǎo cái guān shǒu jīng wèi]
[장군차막파수안] [jiāng jūn qiě mò pò chóu yán]

[刪] 운목
5일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
築: 쌓을 축. 擬: 비길 의. 驕: 교만할 교. 拔: 뽑을 발.
旌: 기 정. 豈: 어찌 기. 煩: 번거로울 번. 紇: 묶을 흘.
翻: 날 번. 朔: 초하루 삭. 潼: 물 이름 동. 隘: 좁을 애.
晉: 나아갈 진. 稷: 피 직. 荅: 좀콩 답. 대답 답(=答).

[한공본의축삼성] [hán gōng běn yì zhù sān chéng]
[의절천교발한정] [nǐ jué tiān jiāo bá hàn jīng]
[기위진번회흘마] [qǐ wèi jìn fán huí gē mǎ]
[번연원구삭방병] [fān rán yuǎn jiù shuò fāng bīng]
[호래불각동관애] [hú lái bú jiào tóng guān ài]
[용기유문진수청] [lóng qǐ yóu wén jìn shuǐ qīng]
[독사지존우사직] [dú shǐ zhì zūn yōu shè jì]
[제군하이답승평] [zhū jūn hé yǐ dá shēng píng]

[庚] 운목
4일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
洛: 물 이름 락. 烽: 봉화 봉. 秦: 성씨 진. 滄: 큰 바다 창.
禹: 성씨 우. 薊: 삽주 계. 堯: 요임금 요. 衮: 곤룡포 곤.
職: 직분 직. 預: 맡길 예. 儲: 쌓을 저. 稍: 점점 초.
臨: 임할 림. 肯: 즐길 긍. 銷: 녹일 소.

[낙양궁전화위봉] [luò yáng gōng diàn huà wéi fēng]
[휴도진관백이중] [xiū dào qín guān bǎi èr zhòng]
[창해미전귀우공] [cāng hǎi wèi quán guī yǔ gòng]
[계문하처진요봉] [jì mén hé chù jìn yáo fēng]
[조정곤직수다예] [cháo tíng gǔn zhí suī duō yù]
[천하군저부자공] [tiān xià jūn chǔ bú zì gòng]
[초희임변왕상국] [shāo xǐ lín biān wáng xiàng guó]
[긍소금갑사춘농] [kěn xiāo jīn jiǎ shì chūn nóng]

[冬] 운목
3일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
扶: 도울 부. 桑: 뽕나무 상. 銅: 구리 동. 標: 표할 표.
冥: 어두울 명. 氛: 기운 분. 祲: 요기 침. 銷: 녹일 소.
裳: 치마 상. 翡: 물총새 비. 翠: 푸를 취. 寥: 쓸쓸할 료.
戎: 병장기 융. 插: 꽂을 삽. 貂: 담비 초. 翊: 도울 익.

[회수부상동주표] [huí shǒu fú sāng tóng zhù biāo]
[명명분침미전소] [míng míng fēn jìn wèi quán xiāo]
[월상비취무소식] [yuè shang fěi cuì wú xiāo xī]
[남해명주구적요] [nán hǎi míng zhū jiǔ jì liáo]
[수석증위대사마] [shū xī céng wéi dà sī mǎ]
[총융개삽시중초] [zǒng róng jiē chā shì zhōng diāo]
[염풍삭설천왕지] [yán fēng shuò xuě tiān wáng dì]
[지재충신익성조] [zhī zài zhōng chén yì shèng cháo]

[蕭] 운목
2일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
峽: 골짜기 협. 壑: 골 학. 僕: 종 복. 桮=盃=杯: 술잔 배.
蜀: 나라 이름 촉. 險: 험할 험. 須: 모름지기 수. 仗: 의장 장.

[금강춘색축인래] [jǐn jiāng chūn sè zhú rén lái]
[무협청추만학애] [wū xiá qīng qiū wàn hè āi]
[정억왕시엄복사] [zhèng yì wǎng shí yán pú shè]
[공영중사망향대] [gòng yíng zhōng shǐ wàng xiāng tái]
[주은전후삼지절] [zhǔ ēn qián hòu sān chí jiē]
[군령분명삭거배] [jūn lìng fèn míng shù jǔ bēi]
[서촉지형천하험] [xī shǔ dì xíng tiān xià xiǎn]
[안위수장출군재] [ān wēi xū zhàng chū qún cái]

[灰] 운목
1일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
驚: 놀랄 경. 疎: 성길 소. 燈: 등 등. 帆: 돛 범. 懸: 달 현.
杵: 공이 저. 鳴: 울 명. 逢: 만날 봉. 雁: 기러기 안.
蟾: 두꺼비 섬. 倚: 의지할 의. 杖: 지팡이 장. 遙: 멀 요.

[노하천고추수청] [lù xià tiān gāo qiū shuǐ qīng]
[공산독야여혼경] [kōng shān dú yè lǚ hún jīng]
[소등자조고범숙] [shū dēng zì zhào gū fān xiǔ]
[신월유현쌍저명] [xīn yuè yóu xuán shuāng chǔ míng]
[남국재봉인와병] [nán jú zài féng rén wò bìng]
[북서부지안무정] [běi shū bú zhì yàn wú qíng]
[보섬의장간우두] [bù chán yǐ zhàng kàn niú dòu]
[은한요응접봉성] [yín hàn yáo yīng jiē fèng chéng]

[庚] 운목
오늘!
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
擁: 낄 옹. 塞: 변방 새. 峽: 골짜기 협. 瀟: 깊고 맑을 소.
湘: 강 이름 상. 闇: 숨을 암. 邊: 가 변. 蓮: 연꽃 연.
鴛: 원앙 원. 鷺: 해오라기 로. 洲: 물가 주. 渚: 물가 저.
挾: 낄 협. 翻: 날 번. 번역할 번. 叢: 떨기 총.

[와병옹색재협중] [wò bìng yōng sāi zài xiá zhōng]
[소상동정허영공] [xiāo xiāng dòng tíng xū yìng kōng]
[초천부단사시우] [chǔ tiān bú duàn sì shí yǔ]
[무협상취천리풍] [wū xiá cháng chuī qiān lǐ fēng]
[사상초각유신암] [shā shàng cǎo gé liǔ xīn àn]
[성변야지연욕홍] [chéng biān yě chí lián yù hóng]
[모춘원로입주저] [mù chūn yuān lù lì zhōu zhǔ]
[협자번비환일총] [jiā zǐ fān fēi hái yī cóng]

[東] 운목
1일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
返: 돌이킬 반. 痕: 흔적 흔. 翻: 날 번. 번역할 번. 擁: 낄 옹.
衰: 쇠할 쇠. 枕: 베개 침. 塞: 변방 새. 豺: 승냥이 시.

[초왕궁북정황혼] [chǔ wáng gōng běi zhèng huáng hūn]
[백제성서과우흔] [bái dì chéng xī guò yǔ hén]
[반조입강번석벽] [fǎn zhào rù jiāng fān shí bì]
[귀운옹수실산촌] [guī yún yōng shù shī shān cūn]
[쇠년폐병유고침] [shuāi nián fèi bìng wéi gāo zhěn]
[절새수시조폐문] [jué sāi chóu shí zǎo bì mén]
[불가구류시호란] [bú kě jiǔ liú chái hǔ luàn]
[남방실유미초혼] [nán fāng shí yǒu wèi zhāo hún]

[元] 운목
2일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
酌: 술 부을 작. 杯: 잔 배. 抱: 안을 포. 殊: 다를 수.
猨: 원숭이 원. 哭: 울 곡. 雁: 기러기 안. 蕭: 쓸쓸할 소.
戈: 창 과. 衰: 쇠할 쇠. 謝: 사례할 사. 催: 재촉할 최.

[중양독작배중주] [zhòng yáng dú zhuó bēi zhōng jiǔ]
[포병기등강상대] [bào bìng qǐ dēng jiāng shàng tái]
[죽엽어인기무분] [zhú yè yú rén jì wú fèn]
[국화종차불수개] [jú huā cóng cǐ bú xū kāi]
[수방일락현원곡] [shū fāng rì luò xuán yuán kū]
[구국상전백안래] [jiù guó shuāng qián bái yàn lái]
[제매소조각하왕] [dì mèi xiāo tiáo gè hé wǎng]
[간과쇠사양상최] [gàn gē shuāi xiè liǎng xiàng cuī]

[灰] 운목
3일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
泥: 진흙 니. 邊: 가 변. 杖: 지팡이 장. 藜: 명아주 려.
壑: 골 학. 鳴: 울 명. 紫: 자줏빛 자. 宸: 대궐 신.
折: 꺾을 절. 迷: 미혹할 미. 秦: 성씨 진.

[연년지일장위객] [nián nián zhì rì zhǎng wéi kè]
[홀홀궁수이살인] [hū hū qióng chóu ní shā rén]
[강상형용오독로] [jiāng shàng xíng róng wú dú lǎo]
[천변풍속자상친] [tiān biān fēng sú zì xiàng qīn]
[장려설후임단학] [zhàng lí xuě hòu lín dān hè]
[명옥조래산자신] [míng yù cháo lái sàn zǐ chén]
[심절차시무일촌] [xīn shé cǐ shí wú yī cùn]
[노미하처견삼진] [lù mí hé chù shì sān qín]

[眞] 운목
4일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
催: 재촉할 최. 刺: 찌를 자. 繡: 수놓을 수. 紋: 무늬 문.
葭: 갈대 가. 琯: 옥피리 관. 灰: 재 회. 臘: 섣달 랍.
舒: 펼 서. 衝: 찌를 충. 覆: 다시 복. 掌: 손바닥 장.

[천시인사일상최] [tiān shí rén shì rì xiàng cuī]
[동지양생춘우래] [dōng zhì yáng shēng chūn yòu lái]
[자수오문첨약선] [cì xiù wǔ wén tiān ruò xiàn]
[취가육관동부회] [chuī jiā liù gùn dòng fú huī]
[안용대랍장서류] [àn róng dài là jiāng shū liǔ]
[산의충한욕방매] [shān yì chōng hán yù fàng méi]
[운물불수향국이] [yún wù bú shū xiāng guó yì]
[교아차복장중배] [jiāo ér qiě fù zhǎng zhōng bēi]

[灰] 운목
5일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
覽: 볼 람. 掾: 인연 연. 趨: 달아날 추. 輔: 도울 보.
憶: 생각할 억. 潼: 물 이름 동. 峽: 골짜기 협. 瞻: 볼 첨.
蜀: 나라 이름 촉. 猶: 오히려 유. 衾: 이불 금. 枕: 베개 침.
薜: 승검초 벽. 蘿: 쑥 라. 餘: 남을 여. 幾: 몇 기.

[증위연리추삼보] [céng wéi yuàn lì qū sān fǔ]
[억재동관시흥다] [yì zài tóng guān shī xìng duō]
[무협홀여첨화악] [wū xiá hū rú zhān huá yuè]
[촉강유사견황하] [shǔ jiāng yóu sì jiàn huáng hé]
[주중득병이금침] [zhōu zhōng dé bìng yí qīn zhěn]
[동구경춘장벽라] [dòng kǒu jīng chūn zhǎng bì luó]
[형승유여풍토악] [xíng shèng yǒu yú fēng tǔ è]
[기시회수일고가] [jǐ shí huí shǒu yī gāo gē]

[歌] 운목
6일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
喚: 부를 환. 峽: 골짜기 협. 泠: 깨우칠 령. 물 이름 령.
盤: 소반 반. 渦: 소용돌이 와. 鷺: 놀랄 경. 浴: 목욕할 욕.
戎: 병장기 융. 賓: 손 빈. 渭: 물 이름 위. 秦: 성씨 진.
罷: 마칠 파. 縱: 세로 종. 橫: 가로 횡.

[강초일일환수생] [jiāng cǎo rì rì huàn chóu shēng]
[무협령령비세정] [wū xiá líng líng fēi shì qíng]
[반와노욕저심성] [pán wō lù yù dǐ xīn xìng]
[독수화발자분명] [dú shù huā fā zì fèn míng]
[십년융마암만국] [shí nián róng mǎ àn wàn guó]
[이역빈객노고성] [yì yù bīn kè lǎo gū chéng]
[위수진산득견부] [wèi shuǐ qín shān dé jiàn fǒu]
[인경파병호종횡] [rén jīn bà bìng hǔ zòng héng]

[庚] 운목
7일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
饒: 넉넉할 요. 睡: 졸음 수. 醉: 취할 취. 渚: 물가 저.
牽: 이끌 견. 荆: 가시나무 형. 豺: 승냥이 시. 棘: 가시 극.
鬬=鬪=鬥: 싸울 투. 橫: 가로 횡. 索: 찾을 색. 錢: 돈 전.

[이월요수혼혼연] [èr yuè ráo shuì hūn hūn rán]
[불독야단주분면] [bú dú yè duǎn zhòu fèn mián]
[도화기난안자취] [táo huā qì nuǎn yǎn zì zuì]
[춘저일락몽상견] [chūn zhǔ rì luò mèng xiàng qiān]
[고향문항형극저] [gù xiāng mén xiàng jīng jí dǐ]
[중원군신시호변] [zhōng yuán jūn chén chái hǔ biān]
[안득무농식전두] [ān dé wù nóng xī zhàn dòu]
[보천무리횡색전] [pǔ tiān wú lì héng suǒ qián]

[先] 운목
두보칠언율시_행서