두보 칠언율시 [杜甫七言律詩; 杜甫七言律诗]

[행서체] [위비체] [예서체] [초서체]

7일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
韋: 가죽 위. 匡: 바를 광. 逍: 노닐 소. 遙: 멀 요.
爾: 너 이. 惜: 아낄 석. 筵: 대자리 연. 塵: 티끌 진.
髮: 터럭 발. 涕: 눈물 체. 淚: 눈물 루. 煙: 연기 연.

[소요공후세다현] [xiāo yáo gōng hòu shì duō xián]
[송이유주석차연] [sòng ěr wéi zhōu xī cǐ yàn]
[염아능서수자지] [niàn wǒ néng shū shù zì zhì]
[장시불필만인전] [jiāng shī bú bì wàn rén chuán]
[시위병갑황진리] [shí wēi bīng jiǎ huáng chén lǐ]
[일단강호백발전] [rì duǎn jiāng hú bái fā qián]
[고왕금래개체루] [gǔ wǎng jīn lái jiē tì lèi]
[단장분수각풍연] [duàn cháng fèn shǒu gè fēng yān]

[先] 운목
6일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
廬: 농막집 려. 藻: 마름 조. 逢: 만날 봉. 篋: 상자 협.
笥: 상자 사. 擬: 비길 의. 仍: 인할 잉. 凍: 얼 동.
縣: 고을 현. 蹋: 밟을 답. 爐: 화로 로. 蘭: 난로 란.
錫: 주석 석. 杖: 지팡이 장. 塵: 티끌 진.

[은거욕취여산원] [yǐn jū yù jiù lú shān yuǎn]
[여조초봉휴상인] [lì zǎo chū féng xiū shàng rén]
[삭문주항유제작] [shù wèn zhōu háng liú zhì zuò]
[장개협사의심신] [zhǎng kāi qiè sì nǐ xīn shén]
[사촌백설잉함동] [shā cūn bái xuě réng hán dòng]
[강현홍매이방춘] [jiāng xiàn hóng méi yǐ fàng chūn]
[선답노봉치난약] [xiān tà lú fēng zhì lán ruò]
[서비석장출풍진] [xú fēi xī zhàng chū fēng chén]

[眞] 운목
5일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
擊: 칠 격. 柝: 딱따기 탁. 罷: 마칠 파. 遲: 더딜 지.
鄰: 이웃 린. 檝: 노 즙. 眇: 애꾸눈 묘. 眄: 곁눈질할 면.
陳: 베풀 진. 迹: 자취 적. 餌: 미끼 이. 隨: 따를 수.

[북성격탁부욕파] [běi chéng jī tuò fù yù bà]
[동방명성역부지] [dōng fāng míng xīng yì bú chí]
[인계야곡여작일] [lín jī yě kū rú zuó rì]
[물색생태능기시] [wù sè shēng tài néng jǐ shí]
[주즙묘연자차거] [zhōu jí miǎo rán zì cǐ qù]
[강호원적무전기] [jiāng hú yuǎn shì wú qián qī]
[출문전면이진적] [chū mén zhuǎn miǎn yǐ chén jì]
[약이부오수소지] [yào ěr fú wú suí suǒ zhī]

[支] 운목
4일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
銜: 재갈 함. 避: 피할 피. 逢: 만날 봉. 媿: 부끄러울 괴.
賜: 줄 사. 履: 밟을 리. 竟: 마침내 경. 倦: 게으를 권.
膠: 아교 교. 漆: 옻 칠. 竝: 나란히 병. 辱: 욕될 욕.
泥: 진흙 니. 忝: 더럽힐 첨. 竊: 훔칠 절. 朔: 초하루 삭.

[여자피지서강주] [yǔ zǐ bì dì xī kāng zhōu]
[동정상봉십이추] [dòng tíng xiàng féng shí èr qiū]
[원괴상방증사리] [yuǎn kuì shàng fāng céng cì lǚ]
[경비오토권등루] [jìng fēi wú tǔ juàn dēng lóu]
[구존교칠응난병] [jiǔ cún jiāo qī yīng nán bìng]
[일욕이도수만수] [yī rǔ ní tú suí wǎn shōu]
[이두제명진첨절] [lǐ dù qí míng zhēn tiǎn qiè]
[삭운한국배이우] [shuò yún hán jú bèi lí yōu]

[尤] 운목
3일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
銜: 재갈 함. 泥: 진흙 니. 憐: 불쌍히 여길 린. 巢: 새집 소.
飄: 나부낄 표. 託: 부탁할 탁. 暫: 잠깐 잠. 檣: 돛대 장.
穿: 뚫을 천. 益: 더할 익. 霑: 젖을 점. 巾: 수건 건.

[호남위객동경춘] [hú nán wéi kè dòng jīng chūn]
[연자함니양도신] [yàn zǐ xián ní liǎng dù xīn]
[구입고원상식주] [jiù rù gù yuán cháng shí zhǔ]
[여금사일원간인] [rú jīn shè rì yuǎn kàn rén]
[가련처처소군실] [kě lián chù chù cháo jūn shì]
[하이표표탁차신] [hé yì piāo piāo tuō cǐ shēn]
[잠어선장환기거] [zàn yǔ chuán qiáng hái qǐ qù]
[천화낙수익점건] [chuān huā luò shuǐ yì zhān jīn]

[眞] 운목
2일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
辰: 별 진. 때 신. 猶: 오히려 유. 隱: 숨을 은. 蕭: 쓸쓸할 소.
鶡: 관 이름 갈. 할단새 할. 파랑새 분. 娟: 예쁠 연.
戲: 놀이 희. 蝶: 나비 접. 幔: 막 만. 輕: 가벼울 경.
鷗: 갈매기 구. 急: 급할 급. 湍: 여울 단. 愁: 근심 수.

[가신강반식유한] [jiā chén qiáng fàn shí yóu hán]
[은궤소조대갈관] [yǐn jǐ xiāo tiáo dài hé guàn]
[춘수선여천상좌] [chūn shuǐ chuán rú tiān shàng zuò]
[노년화사무중간] [lǎo nián huā sì wù zhōng kàn]
[연연희접과한만] [juān juān xì dié guò xián màn]
[편편경구하급단] [piàn piàn qīng ōu xià jí tuān]
[운백산청만여리] [yún bái shān qīng wàn yú lǐ]
[수간직북시장안] [chóu kàn zhí běi shì zhǎng ān]

[寒] 운목
1일전
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
贈: 줄 증. 韋: 가죽 위. 乏: 모자랄 핍. 陵: 언덕 릉.
爾: 너 이. 魁: 괴수 괴. 煙: 연기 연. 鰕: 새우 하.
菜: 나물 채. 范: 성씨 범. 법 범. 蠡: 좀 먹을 려.

[향리의관불핍현] [xiāng lǐ yī guàn bú fá xián]
[두릉위곡미앙전] [dù líng wéi qǔ wèi yāng qián]
[이가최근괴삼상] [ěr jiā zuì jìn kuí sān xiàng]
[시론동귀척오천] [shí lùn tóng guī chǐ wǔ tiān]
[북주관산개우설] [běi zǒu guān shān kāi yǔ xuě]
[남유화류새운연] [nán yóu huā liǔ sāi yún yān]
[동정춘색비공자] [dòng tíng chūn sè bēi gōng zǐ]
[하채망귀범려선] [xiā cài wàng guī fàn lí chuán]

[先] 운목
오늘!
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
酬: 갚을 수. 臥: 누울 와. 裹: 쌀 과. 總: 다 총.
廢: 폐할 폐. 隕: 떨어질 운. 隋: 수나라 수. 珠: 구슬 주.
喬: 높을 교. 橘: 귤 귤. 促: 재촉할 촉. 繫: 맬 계.
帆: 돛 범. 惜: 아낄 석. 程: 한도 정.

[재미세로상허명] [cái wēi suì lǎo shàng xū míng]
[와병강호춘부생] [wò bìng jiāng hú chūn fù shēng]
[약과관심시총폐] [yào guǒ guān xīn shī zǒng fèi]
[화지조안구환성] [huā zhī zhào yǎn jù hái chéng]
[지동연석능성운] [zhī tóng yàn shí néng xīng yǔn]
[자득수주각야명] [zì dé suí zhū jiào yè míng]
[교구귤주풍랑촉] [qiáo kǒu jú zhōu fēng làng cù]
[계범하석편시정] [xì fān hé xī piàn shí chéng]

[庚] 운목
1일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
遣: 보낼 견. 悶: 답답할 민. 喧: 지껄일 훤. 昨: 어제 작.
微: 작을 미. 鸝: 꾀꼬리 리. 竝: 나란히 병. 濕: 젖을 습.
鷺: 해오라기 로. 劇: 심할 극. 漸: 점점 점. 寬: 너그러울 관.
惟: 생각할 유. 狂: 미칠 광. 徧: 두루 미칠 편. 闌: 가로막을 란.

[강포뇌성훤작야] [jiāng pǔ léi shēng xuān zuó yè]
[춘성우색동미한] [chūn chéng yǔ sè dòng wēi hán]
[황리병좌교수습] [huáng lí bìng zuò jiāo chóu shī]
[백로군비대극건] [bái lù qún fēi dà jù gàn]
[만절점어시율세] [wǎn jiē jiàn yú shī lǜ xì]
[수가삭거주배관] [shuí jiā shù qù jiǔ bēi kuān]
[유오최애청광객] [wéi wú zuì ài qīng kuáng kè]
[백편향간의미란] [bǎi biàn xiàng kàn yì wèi lán]

[寒] 운목
2일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
寂: 고요할 적. 臺: 대 대. 杯: 잔 배. 輭=軟: 연할 연.
殘: 남을 잔. 悵: 원망할 창. 昨: 어제 작. 竝: 나란히 병.
擬: 비길 의. 緜=綿: 햇솜 면. 깃 술 묘. 誰: 누구 수.

[쌍봉적적대춘대] [shuāng fēng jì jì duì chūn tái]
[만죽청청조객배] [wàn zhú qīng qīng zhào kè bēi]
[세초유련침좌연] [xì cǎo liú lián qīn zuò ruǎn]
[잔화창망근인개] [cán huā chàng wàng jìn rén kāi]
[동주작일하유득] [tóng zhōu zuó rì hé yóu dé]
[병마금조미의회] [bìng mǎ jīn cháo wèi nǐ huí]
[직도면주시분수] [zhí dào mián zhōu shǐ fèn shǒu]
[강변수리공수래] [jiāng biān shù lǐ gòng shuí lái]

[灰] 운목
3일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
4일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
隱: 숨을 은. 幽: 그윽할 유. 澗: 산골물 간. 餘: 남을 여.
斜: 비낄 사. 麋: 큰사슴 미. 杳: 아득할 묘. 泛: 뜰 범.

[춘산무반독상구] [chūn shān wú bàn dú xiàng qiú]
[벌목정정산갱유] [fá mù dīng dīng shān gèng yōu]
[간도여한역빙설] [jiàn dào yú hán lì bīng xuě]
[석문사일도림구] [shí mén xié rì dào lín qiū]
[불탐야식금은기] [bú tān yè shí jīn yín qì]
[원해조간미록유] [yuǎn hài cháo kàn mí lù yóu]
[승흥묘연미출처] [chéng xìng yǎo rán mí chū chù]
[대군의시범허주] [duì jūn yí shì fàn xū zhōu]

[尤] 운목
5일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
渼: 물놀이 미. 蛾: 나방 아. 皓: 흴 호. 笛: 피리 적.
簫: 퉁소 소. 檣: 돛대 장. 纜: 닻줄 람. 蹴: 찰 축.
筵: 대자리 연. 蘯=蕩: 쓸 탕. 槳: 상앗대 장.

[청아호치재루선] [qīng é hào chǐ zài lóu chuán]
[횡적단소비원천] [héng dí duǎn xiāo bēi yuǎn tiān]
[춘풍자신아장동] [chūn fēng zì xìn yá qiáng dòng]
[지일서간금람견] [chí rì xú kàn jǐn lǎn qiān]
[어취세랑요가선] [yú chuī xì làng yáo gē shàn]
[연축비화낙무연] [yàn cù fēi huā luò wǔ yàn]
[불유소주능蘯장] [bú yǒu xiǎo zhōu néng dàng jiǎng]
[백호나송주여천] [bǎi hú nà sòng jiǔ rú quán]

[先] 운목
6일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
崆: 산 이름 공. 峒: 산 이름 동. 霄: 하늘 소.
隴: 고개 이름 롱. 宛: 완연할 완. 苜: 거여목 목.
蓿: 거여목 숙. 嫖: 날랠 표. 姚: 예쁠 요.
阮: 성씨 완. 瑀: 패옥 우. 麾: 대장기 휘.

[공동사절상청소] [kōng dòng shǐ jiē shàng qīng xiāo]
[하롱강왕관성조] [hé lǒng jiàng wáng kuǎn shèng cháo]
[완마총비춘목숙] [wǎn mǎ zǒng féi chūn mù xu]
[장군지수한표요] [jiāng jūn zhī shù hàn piáo yáo]
[진류완우수쟁장] [chén liú ruǎn yǔ shuí zhēng zhǎng]
[경조전랑조견초] [jīng zhào tián láng zǎo jiàn zhāo]
[휘하뢰군재병입] [huī xià lài jūn cái bìng rù]
[독능무의향어초] [dú néng wú yì xiàng yú qiáo]

[蕭] 운목
7일앞
두보 칠언율시_행서 두보칠언율시_위비체 두보칠언율시_예서 두보칠언율시_초서
筵: 대자리 연. 瑣: 자질구레할 쇄. 闥: 문 달.
漏: 샐 루. 窗: 창 창. 賦: 부세 부. 噓: 불 허.

[헌납사존우로변] [xiàn nà sī cún yǔ lù biān]
[지분청절임재현] [dì fèn qīng qiē rèn cái xián]
[사인퇴식수봉사] [shě rén tuì shí shōu fēng shì]
[궁녀개함근어연] [gōng nǚ kāi hán jìn yù yàn]
[효루추비청쇄달] [xiǎo lòu zhuī fēi qīng suǒ tà]
[청창점검백운편] [qíng chuāng diǎn jiǎn bái yún piān]
[양웅갱유하동부] [yáng xióng gèng yǒu hé dōng fù]
[유대취허송상천] [wéi dài chuī xū sòng shàng tiān]

[先] 운목
두보칠언율시_행서